Ak­tu­ellt.

Mart­ha Nuss­baum på Sve­rige­be­sök.

Modern Filosofi - - Innehåll -

IBÖRJAN AV MARS BESÖKTE filosofen Mart­ha C. Nuss­baum Lund i sam­band med uni­ver­si­te­tets 350-års­ju­bi­le­um. Hon höll ett fö­re­drag ba­se­rat på sin se­nas­te bok Ang­er and for­gi­ve­ness. Re­sent­ment, ge­ne­ro­si­ty and justice (’Vre­de och för­lå­tel­se. Ils­ka, ge­ne­ro­si­tet och rätt­vi­sa’).

I sitt fö­re­drag ta­la­de hon om tran­si­tion-ang­er: hur be­röm­da ic­ke-vålds­fö­re­språ­ka­re som Mo­han­das Gand­hi, Mar­tin Lut­her King och Nel­son Man­de­la för­mått att för­vand­la vre­de till nå­got frukt­bart.

– Med över­gångsvre­den syf­tar jag på vre­de som sak­nar öns­kan om hämnd. Den ori­en­te­rar sig mot fram­ti­den, sna­ra­re än det för­flut­na. He­la dess in­ne­håll kan sä­gas be­stå i föl­jan­de ytt­ran­de: ”Så upp­rö­ran­de! Det­ta ska ald­rig mer hän­da!” Den­na typ av stra­te­gi vil­le Gand­hi och King främ­ja hos si­na an­häng­a­re: att kraf­tigt för­dö­ma orätt­vi­sor och pro­te­ste­ra mot dem, men in­te lå­ta sig dis­tra­he­ras av ve­der­gäll­nings­fan­ta­si­er, sä­ger Mart­ha Nuss­baum. Do­nald Trumps se­ger i USA:S pre­si­dent­val ses som ett re­sul­tat av väl­jar­nas vre­de mot eta­ble­ra­de po­li­ti­ker. Fort­sät­ter Trump med ”vre­dens po­li­tik”? – I mitt fö­re­drag dis­ku­te­ra­de jag mer be­ty­dan­de le­da­re: Gand­hi, King och Man­de­la. Men för att sva­ra på din fråga: När män­ni­skor kän­ner sig hjälp­lö­sa och an­ser att de sak­nar kon­troll över si­na liv, trös­tar de sig of­ta ge­nom att bli ar­ga på and­ra män­ni­skor el­ler grup­per. Det­ta är vad som hän­de i det se­nas­te va­let. Vi­ta män i ar­be­tar­klas­sen har all­var­li­ga pro­blem: in­koms­ter­na har stag­ne­rat, job­ben ho­tas av den glo­ba­la eko­no­min. Men i stäl­let för att för­sö­ka hit­ta lös­ning­ar på svå­ra pro­blem be­stäm­de sig många för att skyl­la på in­vand­ra­re, mus­li­mer, afro­a­me­ri­ka­ner och kvin­nor, som i stor om­fatt­ning gått ut på ar­bets­mark­na­den, och där­med ta­git ”män­nens” jobb. Den­na ils­ka är de­struk­tiv för sam­häl­let. Rätt kurs vo­re att lö­sa pro­ble­met med en sund eko­no­misk po­li­tik, vil­ket den nya ad­mi­nist­ra­tio­nen in­te tycks ha. Av Mats Al­me­gård

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.