Le­da­re.

Fråga om liv och död.

Modern Filosofi - - Innehåll -

I HÖSTAS SKULLE JAG HA gjort en ro­lig re­sa. Men jag fick in­flu­en­sa och da­gen fö­re av­re­san fick jag stäl­la in den. Stor be­svi­kel­se. Om­töck­nad tog jag mig till vård­cen­tra­len för att få ett sju­kin­tyg att skic­ka till re­se­ar­ran­gö­ren. Men jour­ha­van­de läkare ver­ka­de tyc­ka att jag kun­de re­sa i al­la fall och skrev gans­ka mot­vil­ligt in­ty­get. Kans­ke be­rod­de hen­nes mot­vil­ja på att räc­kan av sju­ka män­ni­skor som stäl­ler in si­na nö­jes­re­sor är lång. Ur vår­dens syn­vin­kel mås­te det te sig som ett rik­tigt i-lands­pro­blem, som tar re­sur­ser i an­språk.

Men al­la har vi väl va­rit där. I sam­tal med läkare om åkom­mor, all­var­li­ga så­väl som mer all­dag­li­ga. Och ibland kom­mit där­i­från med en käns­la av oför­stå­el­se och brist på in­le­vel­se.

Stu­di­er har vi­sat att kva­li­te­ten på sam­ta­let mel­lan läkare och pa­ti­ent har stor be­ty­del­se för vår­dens re­sul­tat. En själv­klar­het kan man tyc­ka. Men i ar­ti­keln om svå­ra sam­tal in­om vår­den på si­dan 26 fram­går att sam­tal är nå­got som läkare in­te trä­nas i sär­skilt myc­ket un­der ut­bild­ning­en; det är nå­got de för­vän­tas lä­ra sig med ti­den.

En­ligt pa­ti­ent­la­gen ska lä­ka­ren vi­sa re­spekt för pa­ti­en­tens rätt att va­ra med och be­stäm­ma om sin vård. Det för­ut­sät­ter bra kom­mu­ni­ka­tion. Mind­re vik­tigt när det hand­lar om en en­kel för­kyl­ning, desto vik­ti­ga­re när det verk­li­gen gäl­ler. I en stu­die av lång­tids­sjuk­skriv­na fram­gick att de pa­ti­en­ter som kän­de sig re­spekt­fullt be­möt­ta åter­gick i ar­be­te i stör­re ut­sträck­ning än de som ha­de ne­ga­ti­va er­fa­ren­he­ter av si­na läkar­kon­tak­ter.

Kans­ke är det all­ra vik­ti­gast när det är fråga om liv och död. Då kan en för­tro­en­de­full re­la­tion hjäl­pa pa­ti­en­ten att för­so­nas med ett svårt be­sked. Ce­ci­lia Christ­ner Ri­ad, chefre­dak­tör

Kan du ta­la med dok­torn?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.