In­tro.

Magrit­tes fi­lo­so­fis­ka konst.

Modern Filosofi - - Innehåll - ené

RMagrit­te (1898– 1967) räk­nas till de rik­tigt sto­ra in­om det mo­der­nis­tis­ka må­le­ri­et. Bel­ga­rens sur­re­a­lis­tis­ka mål­ning­ar ut­går of­ta från fi­lo­so­fis­ka och språk­fi­lo­so­fis­ka pro­blem, vil­ket konst­mu­se­et Schirn i Frank­furt tar fas­ta på i sin ak­tu­el­la ret­ro­spek­tiv. Ut­ställ­ning­en Magrit­te. Der Ver­rat der Bil­der (på­går fram till 5 ju­ni 2017) be­to­nar Magrit­tes för­hål­lan­de till sin tids fi­lo­so­fi.

En­ligt ut­ställ­nings­tex­ten såg Magrit­te sig in­te som konst­när, utan sna­ra­re som en tän­kan­de män­ni­ska som för­med­la­de si­na tan­kar ge­nom må­le­ri, in­te ord.

Un­der he­la sitt liv var René Magrit­te upp­ta­gen av att un­der­sö­ka re­la­tio­nen mel­lan bild och verk­lig­het och mel­lan bild och språk. Med en sur­re­a­lis­tisk och kva­si­ve­ten­skap­lig stil ut­ma­na­de han det som han upp­fat­ta­de som tri­vi­al konst­när­lig re­a­lism, där åter­ska­pan­de av verk­lig­he­ten är cen­tral.

Hans bil­der tar in­te säl­lan for­men av ett slags il­lu­stre­ra­de gåtor, el­ler fi­lo­so­fis­ka spörs­mål. Som ex­em­pel på hur han lek­te med och ifrå­ga­sat­te för­hål­lan­det mel­lan det be­teck­nan­de och det be­teck­na­de kan hans mål­ning La tra­hi­son des ima­ges (’Bil­der­nas opå­lit­lig­het’) från 1928–29 näm­nas. Den fö­re­stäl­ler en pi­pa och tex­ten: Ce­ci n’est pas une pi­pe (’det­ta är ing­en pi­pa’).

Ut­ställ­ning­en i Frank­furt rym­mer ock­så mål­ning­en Va­ri­an­te de la tristes­se (’Va­ri­ant av sorg’), där Magrit­te ge­stal­tar det grund­läg­gan­de fi­lo­so­fis­ka pro­ble­met om vad som kom först – hö­nan el­ler äg­get.

Fo­to: Istockp­ho­to Nor­bert Mi­gu­letz © Schirn Kunst­hal­le Frank­furt, 2017.

TIPS! För den som vill ve­ta mer om Magrit­tes re­la­tion till filosofen Michel Foucault re­kom­men­de­ras Lars O Erics­sons es­sä Av­stån­det mel­lan språk och se­en­de åter­kom Magrit­te of­ta till. Magrit­te – Foucault, Om or­den och ting­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.