Di­lem­mat.

En het fråga.

Modern Filosofi - - Innehåll -

DET HAR KOM­MIT in ett ären­de till bo­stads­rätts­för­e­ning­ens sty­rel­se. Olov Bro­lén på fem­te vå­ning­en i ga­tu­hu­set vill få ”stopp på det evi­ga gril­lan­det på bal­kong­er­na”. ”Jag har in­te kun­nat sit­ta ute på kväl­lar­na på he­la som­ma­ren”, skri­ver han. ”Nu är det dags för sty­rel­sen att sät­ta ner fo­ten.”

Följ med in i ord­fö­ran­de Lin­das kök, där frå­gan pre­cis ska tas upp. Vem har rätt? På si­dan 74 kan du se vil­ken form av ar­gu­men­ta­tion som sty­rel­se­med­lem­mar­na an­vän­der. Lin­da: Punkt ett på dag­ord­ning­en är Olovs för­slag att vi ska för­bju­da grill­ning på bal­kong­er­na. Mar­tin: Vad är pro­ble­met? Vi har ju be­stämt att man får gril­la på går­den, till och med köpt en ge­men­sam ga­sol­grill. Det vo­re olo­giskt att ba­ra tillå­ta grill­ning där. Son­ja: NEJ! Jag tyc­ker Olov har helt rätt. Ett ja till bal­kong­grill­ning kan få oa­na­de kon­se­kven­ser. Näs­ta steg är väl att de där nya på vå­ning tre kom­mer att krä­va att få sit­ta ute he­la nat­ten och spe­la hög mu­sik. Mar­tin: Nu för­står jag ingen­ting. Son­ja. Man vet ju hur så­da­na där män­ni­skor är. Först tar de fing­ret, se­dan he­la han­den. Sä­ger vi ja till för­bu­det kan det slu­ta hur som helst. Lin­da: Vad sä­ger du, Erik? Erik: Om fler gril­lar på bal­kong- er­na så kom­mer fär­re stö­ras av oset. Lin­da: Hur me­nar du? Erik: Rök går upp­åt. Gårds­grill­ning­en spri­der sig till he­la hu­set. Även om jag bor längst bort från grill­plat­sen ry­ker det in hos mig. Bal­kong­grill­ning, där­e­mot, be­rör ba­ra lä­gen­he­ter­na i när­he­ten. Där­för är det bätt­re att de som bor li­te hög­re upp gril­lar hem­ma hos sig. Mar­tin: Hur vet du det, Erik? Har du någ­ra be­vis? Erik: Det be­hövs väl inga be­vis, det vet ju al­la. Lin­da: Ska vi gå till be­slut? Av Ann La­ger­ström

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.