Vad tän­ker du på?

Ka­ta­ri­na Will­ner

Modern Filosofi - - Innehåll - av STAF­FAN ENG

44 år, bib­li­o­te­ka­rie, Sol­len­tu­na.

– Jag tän­ker på hur trå­kigt li­vet skulle va­ra utan böc­ker.

41 år, präst i Jär­fäl­la för­sam­ling.

– Jag tän­ker på in­di­vi­du­a­lis­men i vårt sam­häl­le. Jag tror att många män­ni­skor läng­tar ef­ter ge­men­ska­per som går dju­pa­re än na­tio­na­li­tet, åsik­ter, in­tres­sen, kön, ål­der el­ler bak­grund. För mig är kyr­kan en så­dan ge­men­skap.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.