Bil­der­bok för barn om fi­lo­so­fer

Modern Filosofi - - Bocker -

”Jag äls­kar den här boken”, ut­brast min sju­å­ri­ga prov­lä­sa­re ef­ter att vi ta­git oss ige­nom Al­la frå­gar sig var­för två gång­er i en följd. ”Fi­lo­so­fi för al­la åld­rar” skulle kun­na va­ra en un­der­ru­brik på den här boken, där il­lust­ra­tö­ren An­na Höglunds mörkt sug­ges­ti­va bild­språk gif­ter sig väl med Eva Sus­sos po­e­tis­ka tex­ter om de sto­ra frå­gor­na. Här av­hand­las allt från från dö­den och elak­het till kropps­lig­het och vik­ten av att gö­ra det som känns rätt för en själv i li­vet.

Var­je upp­slag flan­ke­ras av ett ci­tat från en känd fi­lo­sof. Sö­ren Ki­er­ke­gaard får ex­em­pel­vis kon­sta­te­ra att li­vet ba­ra kan för­stås bak­läng­es men mås­te le­vas fram­läng­es (”Själv­klart”, en­ligt sju­å­ring­en). Mar­tin Hei­deg­ger brer ut sig om sitt re­so­ne­mang om ”till­va­ro” och ”att-va­ro” (”Vad me­nar han med det!?”). Han­nah Arendt slår fast att ”mest onds­ka ska­pas av män­ni­skor som in­te har be­stämt sig för om de ska va­ra on­da el­ler go­da”. Att fi­lo­so­fer­na är ri­ta­de som oli­ka djur ad­de­rar en varm hu­mor till den i öv­rigt all­var­sam­ma fram­ställ­ning­en.

Fi­lo­sof­bi­o­gra­fi­er­na som av­slu­tar boken fun­ge­rar som en ut­märkt språng­brä­da till mer in­gå­en­de stu­di­er för var och en som in­te slu­tat att fråga sig var­för – oav­sett ål­der. av Jo­nas Matts­son

För dig som fast­nar för An­na Höglunds bild­språk: hon stäl­ler ut bil­der från Al­la frå­gar sig var­för och and­ra böc­ker på Bror Hjort­hs hus i Uppsa­la från den 1 april–28 maj.

Eva Sus­so och An­na Höglund Al­la frå­gar sig var­för LIL­LA PIRATFÖRLAGET, 2017

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.