BERG­STRÖMS

Berg­ströms hjäl­per dig att mat­cha rätt som al­ko­ho­loch drog­te­ra­peut

Modern Filosofi - - Nästa Nummer Nummer- - Ut­bild­ning & Be­hand­ling

I vår A-te­ra­peut­ut­bild­ning (ATU) ut­går vi ifrån pa­ti­en­tens be­hov. Vi an­vän­der oss av be­prö­va­de ve­ten­skap­li­ga te­o­ri­er och me­to­der. Vårt grund­läg­gan­de syn­sätt byg­ger på ex­i­sten­ti­ell ång­est, som är livsnöd­vän­dig men kan bli plåg­sam om vi in­te lär oss han­te­ra den! För di­a­gnos­ti­se­ring av miss­bruk och be­ro­en­de an­vän­der vi oss av Jel­li­neks di­a­gnostik och DSM 5. Där­ef­ter mat­chas pa­ti­en­ten ut­i­från ett mul­ti­va­ri­at syn­sätt där vi tar hän­syn till pa­ti­en­tens si­tu­a­tion och be­hov in­om fram­förallt va­ri­ab­ler­na be­te­en­de, psy­ko­lo­gi, ex­i­sten­ti­ell, fy­sisk/me­di­cinsk, so­ci­al. För den som re­dan är väl­ut­bil­dad och vill tilläg­na sig det vä­sent­li­gas­te om Berg­ströms be­ro­en­de­be­hand­ling med Match­nings­mo­del­len, Re­pro-kon­cep­tet och Ang­cop ges på­bygg­nads­kurs för be­hand­la­re. Kur­sen ges som in­tern­ut­bild­ning i öp­pen­vård och be­hand­lings­in­sti­tu­tio­ner. Ibland ger vi kur­sen även då till­räck­ligt an­tal ele­ver an­mält in­tres­se för kur­sen. Vi ut­bil­dar även Tolv­stegs­be­hand­la­re ( TBU) där vårt kon­cept är att fo­ku­se­ra på al­la de tolv ste­gen, bl a med hjälp av check­lis­tor och be­hand­lings­in­stru­ment.

För oss är det vik­tigt att se hel­he­ten för att för­stå miss­bruk och be­ro­en­de.

Be­ho­vet av An­hö­rig­te­ra­peu­ter har ökat av­se­värt. I Mal­mö nns från hös­ten en an­hö­rig­te­ra­peut­ut­bild­ning lik­nan­de den som re­dan nns i Stock­holm. Den be­står av kurs­brev och ut­bild­nings­da­gar som kom­plet­te­rar varand­ra. Lä­rar­na i Berg­ströms Grund­läg­gan­de psy­ko­te­ra­pi­ut­bild­ning, KBT steg 1, är le­gi­ti­me­ra­de psy­ko­te­ra­peu­ter med kog­ni­tiv in­rikt­ning vil­ket ga­ran­te­rar att ut­bild­ning­en in­ne­hål­ler det som ska nnas med i en så­dan ut­bild­ning av­se­en­de bå­de te­o­ri och öv­nings­pa­ti­enthand­led­ning. Två sam­man­häng­an­de da­gar per må­nad un­der två år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.