Bör­ja ditt nya liv i 8 steg

Hit­ta mo­ti­va­tion till trä­ning med ny forsk­ning.

Modern Psykologi - - SMARTARE - TEXT ILLUSTRATI­ON

Un­ge­fär hälf­ten av al­la som bör­jar trä­na slu­tar in­om tre–sex må­na­der. I min forsk­ning har jag där­för un­der­sökt mo­ti­va­tio­nens me­ka­nis­mer in­om fy­sisk ak­ti­vi­tet och mo­tion/trä­ning. Här kom­mer någ­ra av mi­na bäs­ta råd. of­ta in­ne­bär en viss fy­sisk an­sträng­ning och and­ra upp­off­ring­ar är det ovan­ligt att den käns­lan in­fin­ner sig i bör­jan.

Det är där­e­mot van­ligt att man in­led­nings­vis drivs av ”bor­den och måsten” – ytt­re mo­tiv som att gå ner i vikt, få mer musk­ler, bli ac­cep­te­rad av and­ra och så vi­da­re. Men det är inga bra driv­kraf­ter i läng­den ef­tersom de grun­das i ne­ga­ti­va käns­lor som skam och skuld. Då är det bätt­re att fo­ku­se­ra på po­si­ti­va driv­kraf­ter, som att kän­na sig nöjd ef­teråt, el­ler att det le­der till nå­got som är vär­de­fullt för dig.

Någ­ra ex­em­pel är att få bätt­re kon­dis, bli star­ka­re, so­va bätt­re, för­bätt­ra im­mun‍ för­sva­ret och att krop­pen ut­sönd­rar hor­mo­ner när man trä­nar, som ger bätt­re hu­mör, bätt­re min­ne och ökad stres­stå­lig­het. Det le­der i sin tur till att man or­kar mer samt att man kän­ner sig fris­ka­re och gla­da­re. Ef­ter någ­ra må­na­der, när man fått in ru­ti­nen och bör­jar kän­na av de po­si­ti­va ef- fek­ter­na, bru­kar de in­re driv­kraf­ter­na blir mer på­tag­li­ga, men in­te all­tid och in­te för al­la.

Sänk am­bi­tio­ner­na. Hör du till dem som stän­digt bör­jar ditt nya liv? Då har du ju en väl­digt stark mo­ti­va­tion, ta va­ra på den, ha tå­la­mod och an­pas­sa i stäl­let do­se­ring­en så att den pas­sar di­na för­ut­sätt­ning­ar. Det krävs in­te blod, svett och tå­rar för att få po­si­ti­va häl­so­ef­fek­ter. Vi bom­bar­de­ras med bud­skap som no pain–no gain men det gäl­ler i prin­cip ba­ra om du vill hö­ja pre­sta­tio­nen för att täv­la, el­ler är ute ef­ter att skulp­te­ra fram krop­pens musk­ler. Du be­hö­ver in­te hel­ler gö­ra stor­slag­na för­änd­ring­ar och gö­ra allt sam­ti­digt. För­sök i stäl­let att bör­ja där du be­fin­ner dig och ta helst en för­änd­ring i ta­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.