Då kan du över­ty­ga

Modern Psykologi - - INSIKT - – Jo­nas Matts­son

Många barn vet att chan‍ sen att få som de vill ökar om för­äld­rar­na är upp­tag‍ na med an­nat. En lik­nan­de me­ka­nism stu­de­ra­des av psy­ko­lo­gen Le­on Fes­ting­er 1964. För att un­der­sö­ka hur dis­trak­tion för­änd­rar hur på­verk­ba­ra vi är spe­la­de han och hans kol­le­ger upp två ver­sio­ner av en film för col­le­gestu­den­ter. I fil­men ar­gu­men­te­ra­de en per­son emot den ame­ri­kans­ka fra­ter­ni­ty- tra­di­tio­nen, ett slags man­li­ga stu‍ dent­bo­en­den, som sa­des mot­ver­ka uni­ver­si­te­tets vär­de­ring­ar.

Fil­men vi­sa­des i två ver‍ si­o­ner. I en syn­tes den som ta­la­de. I den and­ra ha­de bild­spå­ret bytts ut mot en un­der­hål­lan­de kort­film. Och ser man på, de som hört ar­gu­men­ta­tio­nen sam­ti­digt som de dis­tra­he‍ ra­des av den and­ra fil­men, var ef­teråt aning­en mer över­ty­ga­de än öv­ri­ga om att fra­ter­ni­ti­es var då­ligt. Vi har helt en­kelt svå­ra­re att for­mu­le­ra motar­gu‍ ment när vi dis­tra­he­ras, vil‍ ket gör att vi får lät­ta­re att hål­la med om nå­got som vi egent­li­gen in­te tyc­ker.

Det bor­de mark­nads‍ fö­ra­re tän­ka mer på, me­nar vis­sa. I stäl­let för dyr bi­o­re‍ klam, med hög kon­cent­ra‍ ti­on, kan de spa­ra peng­ar och vin­na mer på­ver­kan om de kö­per tv-re­klam­tid på ef­ter­mid­da­gen då dum­bur‍ ken står på i bak­grun­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.