Otvung­et om tvång

Modern Psykologi - - SMARTARE - – Ka­rin Ska­ger­berg

Jag viss­te att John Green, vars ung‍ doms­ro­man Förr el­ler se­na­re ex­plo­de­rar jag top­pa­de för‍ sälj­nings­lis­tor­na för någ­ra år se­dan, in­te skul­le gö­ra mig be­svi­ken med sin nya bok Turt­les all the way down. Likt hans ti­di­ga­re kan den med för­del lä­sas ock­så av vux­na.

Vad jag in­te viss­te var att John Green un­der he­la sitt liv li­dit av tvångs­syndrom. Det gör ock­så hu­vud­per­so­nen i den nya ro­ma­nen, Aza. Som om det in­te vo­re nog att hon sör­jer sin dö­da pap­pa och dras in i ett myste­ri­um med en för­svun­nen mil­jar­där, mås­te hon dess­utom und­vi­ka bak­te­ri­er ef­tersom hon är helt över­ty­gad om att hon ska få sjuk­do­men clo­stri­di­um dif­fi­ci­le och dö. Det­ta le­der till ett över­dri­vet tvät­tan­de, räds­la och upp­ta­gen­het av mi­kro­ber och ba­cil­ler. Tan­kar­na hål­ler Aza i ett fast grepp och stäl­ler till det när hon blir ihop med den för­svun­na mil­jar­därens son och in­ser att fy­sisk när­het och ut­byte av sa­liv är en vik­tig del i en kär­leks­re­la­tion.

Att John Green som sagt själv har haft tvångs­tan­kar märks. Jag li­der med, och för­står att Aza mås­te gö­ra som de in­va­de­ran­de tan­kar­na sä­ger. Det är svårt att in­te kän­na otro­lig sym­pa­ti med en hu­vud­per­son som har svårt att ta sin me­di­cin, ef­tersom det känns fel att be­hö­va ta en ta­blett för att bli sig själv.

TURT­LES ALL THE WAY DOWN JOHN GREEN [PENGUIN 2017]

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.