Auk­to­ri­tä­ra psy­ken?

Modern Psykologi - - F+S -

Jag grubb­lar över den till­ba­ka­gång för de­mo­kra­tin som vi kan se runt om i värl­den – med auk­to­ri­tä­ra rö­rel­ser som väx­er sig star­ka och de­mo­k­ra‍ tiskt val­da men täm­li­gen ode­mo­kra­tiskt sin­na­de le­da­re för ett an­tal län­der (ex­em­pel‍ vis Ung­ern och USA). Hur kan man för­stå det­ta psy­ko­lo‍ giskt? Vad finns att lä­sa i äm­net för nå­gon ut­an så myc­ket för­kun­ska­per?

– Mag­da­le­na Un­der de all­ra se­nas­te åren vi­sar sta­tistik att an­ta­let de­mo­kra­ti­er i värl­den in­te ökar, det stäm­mer. En del län­der har kom­plett de­mo­kra­ti som Sve­ri­ge, med fria val, mänsk­li­ga rät­tig­he­ter och en väl­ut­veck­lad po­li­tisk kul­tur, me­dan tre gång­er så många län­der är de­mo­kra­ti­er med bris­ter. I de län­der­na finns of­ta lågt po­li­tiskt en­ga­ge­mang och en un­der­ut­veck­lad po­li­tisk kul­tur. Just USA de­fi­nie­ras nu­me­ra som en de­mo­kra­ti med bris­ter, där bak­grun­den till be­döm­ning­en är att ame­ri­ka­ner­na har mind­re tillit till den po­li­tis­ka styr­ning­en och dess re­pre­sen­tan­ter.

Un­ge­fär hälf­ten av värl­dens län­der är in­te de­mo­kra­ti­er, trots att många med­bor­ga­re vi­sar stöd för att le­va i en de­mo­kra­ti. En van­lig för­kla­ring till den­na mot­sätt­ning är att den po­li­tis­ka eli­ten in­te tar hän­syn till vad med­bor­gar­na öns­kar. En an­nan för­kla­ring är att män­ni­skor som är ne­ga­tivt in­ställ­da till in­vand­ring, glo­ba­li­se­ring och som stöd­jer na­tio­na­lism, ten­de­rar att ha låg tillit till po­li­ti­ker och sam­häl­le­li­ga in­sti­tu­tio­ner. De ten­de­rar att väl­ja auk­to­ri­tä­ra le­da­re och rös­ta på par­ti­er som an­ser att män­ni­skor ska be­hand­las oli­ka, till ex­em­pel be­ro­en­de på et­ni­ci­tet. Forsk­ning vi­sar att per­son­lig­hets­a­spek­ter med så kal­lad so­ci­al do­mi­nan­s­o­ri­en­te­ring och till­tro till auk­to­ri­te­ter ( aut­ho­ri­ta­ri­a­nism) kan lig­ga bakom des­sa par­ti­sym­pa­ti­er. Ty­värr sak­nas svensk lit­te­ra­tur på om­rå­det, men på eng­els­ka finns myc­ket att lä­sa. För en snabb över­blick fö­re­slår jag en sök­ning på nä­tet på be­grepp som so­ci­al do­mi­nan­ce ori­en­ta­tion, right-wing aut­ho­ri­ta­ri­a­nism och trust. Eng­elsk­språ­ki­ga Wi­ki­pe­dia är i det­ta fall gans­ka okej och kan va­ra en bra start­punkt. Ma­ria Sand­gren, fors­ka­re i po­li­tisk psy­ko­lo­gi, Sö­der­törns hög­sko­la

Män­ni­skor som är ne­ga­ti­va in­ställ­da till in­vand­ring ten­de­rar att ha låg tillit till po­li­ti­ker

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.