Så re­so­ne­rar fi­lo­so­fer­na

Vems mak­ta­na­lys hål­ler du med?

Modern Psykologi - - DILEMMAT FORTSÄTTNING - – Ann La­ger­ström

Ja, vem ska be­stäm­ma i fa­mil­jen Ko­po­nen? Mam­ma el­ler bar­nen? Och vil­ka oli­ka sätt finns det att för­hål­la sig till makt? Här kan du lä­sa om vil­ka fi­lo­so­fer fa­mil­je­med­lem­mar­na kan lu­ta sig emot.

För att trös­ta sig kan mam­ma Ri­it­ta lä­sa Nic­colò Machi­a­vel­lis (1469–1527) Fursten. I det här klas­sis­ka ver­ket ger Machi­a­vel­li råd till den som vill härs­ka över sitt land och sitt folk. Trös­tan­de skri­ver han till Ri­it­ta: ”Man mås­te ta i be­trak­tan­de att det in­te finns nå­gon‍ting som är svå­ra­re, ovis­sa­re och far­li­ga­re än att gö­ra sig själv till höv­ding och in­fö­ra nya la­gar. Ty ny­kom­ling­en får till fi­en­der al­la dem som for­dom ha­de det bra, och han har blott ljum­ma för­sva­ra­re bland dem som hop­pas på för­må­ner ge­nom de nya la­gar­na.” Men ge in­te upp, ma­nar han, för att nå fram­gång mås­te man gö­ra det som är nöd­vän­digt även om det svi­der.

Kal­le kanske ska lä­sa in sig på fi­lo­so­fen John Rawls (1921– 2002) som fun­de­ra­de kring det han kal­lar för ”he­der‍lig rätt­vi­sa”. Rawls för­sö­ker se bort­om de so­ci­a­la reg­ler som re­dan finns och frå­ga sig: Om en grupp män­ni­skor kun­de bör­ja från bör­jan, hur skul­le de tän­ka då? Går det att ska­pa ett sam­häl­le, el­ler en fa­milj, där reg­ler­na är bå­de opar­tis­ka och rätt­vi­sa? För att kla­ra det, me­nar han, mås­te grup­pen bort­se från al­la skill­na­der – kön, ål­der, in­tres­sen – och hit­ta be­stäm­mel­ser som är bäst för al­la och som al­la kan ac­cep­te­ra.

Ola är en för­hand­la­re. Det har han all­tid va­rit, sä­ger mam­ma Ri­it­ta, och det för‍ vå­nar in­te den po­li­tis­ke fi­lo­so­fen Adam Smith (1723–1790). En män­ni­ska, skrev han, är ett djur som för­hand­lar. Vi ger och vi tar, ut­by­ter va­ror och tjäns­ter. Och or­sa­ken till att vi trots vårt ege­nin­tres­se kla­rar av att kom­ma över­ens och ska­pa av­tal är att vi är bå­de själ­vis­ka och väl­vil­li­ga. Där­för är den skick­li­gas­te för­hand­la­ren den som får till ett ut­byte som kan ac­cep­te­ras av bå­da par­ter.

Ina vär­nar rät­ten att pro­te­ste­ra och får med­håll från den ame­ri­kans­ke fi­lo­so­fen Hen­ry Da­vid Tho­reau (1817–1862). Tho­reau hyl­la­de det fria och vil­da och me­na­de att det var in­di­vi­dens skyl­dig­het att pro­te­ste­ra mot dum­ma la­gar. Fram­för allt för­or­da­de han oli­ka for­mer av ic­ke-vålds­me­to­der. Bland an­nat väg­ra­de han un­der en pe­ri­od att be­ta­la skatt som en pro­test emot att de­lar av peng­ar­na gick till att stöd­ja sla­ve­ri­et.

MEDBE‍ STÄMMANDE Skärm­tid ska­par nya kon­flik­ter om vem som styr över vad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.