”Räk­na di­na ja i stäl­let för nej”

Modern Psykologi - - NÄSTA NR - – Ka­rin Ska­ger­berg

Un­der nam­net Un­der­ba­ra Cla­ra dri­ver Cla­ra Lid­ström en av Sve­ri­ges störs­ta blog­gar om in­red­ning, håll­bar­het och små­barns­li­vet på lan­det. Men när blog­gin­läg­gen un­der 2016 blev allt fär­re var det få som viss­te att hon drab­bats av ut­matt­ning. Hon or­ka­de in­te ens skri­va om det på blog­gen. Men det har hon gjort nu i boken Hjälp jag är ut­mat­tad (Norsted­ts).

– Bå­de jag och Eri­ca Dahl­gren, som jag skri­vit ihop med, har va­rit ut­mat­ta­de. Vi tyck­te att de böc­ker som fanns i äm­net an­ting­en var för fak­tatunga – det or­kar man in­te lä­sa när man är ut­mat­tad – el­ler så var det ba­ra per­son­li­ga be­rät­tel­ser. Så vi skrev en som var bå­de och, sä­ger Cla­ra Lid­ström.

Hon gör in­ter­vjun på te­le­fon i säng­en. Det är så­dant hon har lärt sig ef­ter att hon kom­mit till­ba­ka ef­ter ut­matt­ning­en – att lyss­na på sig själv och vad hon be­hö­ver.

– Nu lyss­nar jag på mi­na be­hov, vet när krop­pen be­hö­ver äta, so­va och stres­sa ner. Vi är många som är all­de­les för bra på att ba­ra po­wer through och va­ra ”star­ka”, trots att he­la krop­pen och sjä­len skri­ker ef­ter åter­hämt­ning.

Hon hop­pas att de som är i risk­zo­nen ska få tips och kanske kun­na brom­sa in. I boken finns ock­så ett av­snitt för an­hö­ri­ga.

– De när­mast an­hö­ri­ga till en per­son som är ut­mat­tad är så oer­hört vik­ti­ga, för att be­hål­la en käns­la av nor­ma­li­tet och ru­ti­ner. De kan ock­så hjäl­pa till att lis­ta ut vad som fun‍ ge­rar, vad man or­kar och vad som be­hö­ver gö­ras i just den fa­mil­jen. När det var som värst för mig or­ka­de jag till ex­em­pel in­te läm­na på för­sko­lan el­ler träf­fa folk, men jag lyc­ka­des gå upp om mor­nar­na och hjäl­pa min man med på­kläd­ning av bar­nen in­nan de skul­le iväg, då kom jag i al­la fall upp.

Det vik­ti­gas­te hon har lärt sig är att räk­na si­na ”ja”.

– I stäl­let för att fo­ku­se­ra på det man lyc­kats sä­ga nej till, bör man om man är en hög­pre­ste­ran­de per­son – det är of­ta de som blir ut­mat­ta­de – i stäl­let räk­na si­na ”ja”. Då får man en bild av hur myc­ket man egent­li­gen har ta­git på sig. Det har hjälpt mig myc­ket.

TIPS TILL AN­HÖ­RI­GA Hjälp gär­na den som är ut­mat­tad att be­hål­la någ­ra av si­na ru­ti­ner, rå­der Cla­ra Lid­ström.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.