5 x tips till an­sikts­blin­da

Modern Psykologi - - PERSONLIGHETEN -

1) Fo­ku­se­ra på nå­gon di­stinkt an­sikts­de­talj, dock in­te hå­ret som of­ta för­änd­ras.

2) Be­rät­ta om ditt pro­blem för nya bekanta så att de in­te tar det per­son­ligt.

3) Gå till eve­ne­mang ti­digt så att de and­ra får häl­sa på dig. Då slip­per du oroa dig över vil­ka du har häl­sat på.

4) Om du än­då kom­mer sent, gå med en vän som kan hål­la re­da på de and­ra gäs­ter­na.

5) På mö­ten kan du ta stöd‍ an­teck­ning­ar om hur de and­ra del­ta­gar­na ser ut.

Käl­la: Görel Kristina Näslund

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.