Ordet: Flyg­skam

Modern Psykologi - - INSIKT - – An­ders Svens­son

Ut­släp­pen från flyg­tra­fi­ken är sto­ra – en­ligt vis­sa så sto­ra att den som tar fly­get bör skäm­mas. I de­bat­ten an­vänds nu or‍ det flyg­skam. Men håll­bar­hets­fors­ka­ren Ce­ci­lia So­lér skri­ver i Da­gens Ny­he­ter att det knap­past gäl­ler nå­gon ma­jo­ri­tet: ”Jag tror att flyg­skam en­dast är nå­got som en li­ten (ex­klu­siv) del av be­folk­ning­en kän­ner.” Flyg­skam är be­lagt i svens­kan se­dan 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.