3 x at­trak­ti­va drag

Modern Psykologi - - PERSONLIGHETEN -

Re­gel­bund­na drag för­knip­pas evo­lu­tio­närt med häl­sa och fer­ti­li­tet. Dess­utom upp­levs vack­ra män­ni­skor ock­så ha and­ra po­si­ti­va egen­ska­per, vil­ket ger dem fram­gång på oli­ka plan. Här är dra­gen som ger höga skön­hetspo­äng.

Sym­met­ris­ka drag: La­gom pro­por­tio­ner mel­lan ögon, nä­sa och mun, in­te allt för av­vi­kan­de. Det­ta be­kräf­tas av att ett ge­nom­snitts‍ an­sik­te, som upp­står när fle­ra an­sikts­bil‍ der sla­gits sam­man, be­döms va­ra vack­ra­re än var­je an­sik­te för...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.