Fil­ma­ren Na­hid Pers­son blev lu­rad på Tin­der.

Modern Psykologi - - INNEHÅLL - – Ka­rin Ska­ger­berg

Det var på Facebook som fil­ma­ren Na­hid Pers­son upp­täck­te att An­ders Rosén, man­nen hon träf­fat på dej­ting­ap­pen Tin­der, sam‍ ti­digt träf­fa­de and­ra kvin­nor.

– Det var minst 23 styc­ken och så små­ning­om fick de fles­ta re­da på varand­ra och en av dem star­ta­de en Fa­ce­book­grupp för al­la kvin­nor som kän­de sig lu­ra­de av ho­nom, be­rät­tar Na­hid Pers­son.

Själv var hon in­te med i grup­pen, men har i ef­ter­hand ta­lat med kvin­nor­na som där de­la­de sin ils­ka över att ha bli­vit svik­na. Hon be­stäm­de sig näm­li­gen i stäl­let för att gö­ra en do­ku­men­tär­film om si­tu­a­tio­nen.

– Jag var ju ock­så arg för att jag bli­vit lu­rad. Dess­utom är jag li­te halv­känd och har ti­di­ga­re gjort en do­ku­men­tär om mång‍gif­te – så träf­far jag själv en man som ha­de fle­ra kvin­nor.

Men hen­nes film blev in­te det do­ku­ment över An­ders Rosén – som ock­så är pro­fes­sio­nell ten­nisspe­la­re – och hans kvin­nor, som hon pla­ne­rat.

– Mi­na käns­lor kom till­ba­ka när det plöts­ligt ba­ra var han och jag. Så det blev en väl­digt spe­ci­ell film, som skul­le hand­la om and­ra kvin­nor men kom att hand­la om mig. Jag lär­de kän­na ho­nom bätt­re och vil­le fil­ma hans för­änd­ring. Så vi bör­ja­de till ex­em­pel gå i par­te­ra­pi.

För Na­hid Pers­son har det bit­vis va­rit job­bigt när pri­vat­li­vet blev som ett film­pro­jekt men hon vill in­te av­slö­ja hur den slu­tar, ut­an sä­ger ba­ra att fil­men skild­rar vän­skap, när- het och en pro­cess att för­sö­ka för­änd­ras. Vad har du lärt dig? – Att ha mer för­stå­el­se för and­ra. Och att många be­teen‍ den går till­ba­ka till ti­di­ga­re er­fa­ren­he­ter. Hur vi upp­fost­ras på­ver­kar hur vi blir. Det har fått mig att fun­de­ra myc­ket, bå­de vad gäl­ler kär­leks­re­la­tio­ner och för­äld­ra­skap.

TINDERFILM

An­ders, jag och hans 23 and­ra kvin­nor har bi­opre­miär den

25 maj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.