Finns­gud?

Fun­de­ra själv ut­i­från ett fi­lo­so­fiskt di­lem­ma.

Modern Psykologi - - INNEHÅLL - – Ann La­ger­ström

Vän­ner­na har be­stämt sig för att ta­la mer om li­vet och den här kväl­len tar de upp en rik­tigt maf­fig frå­ga: Finns Gud?

Här kan du lä­sa vad de tyc­ker och själv ta ställ­ning. På si­dan 74 får du ve­ta vil­ken fi­lo­sof el­ler te­o­log som vän­ner­na kan lu­ta sig emot. NINA: Jag säger ba­ra: Nej. AMIR: Va­då nej? NINA: Allt­så, Gud finns in­te och har ald­rig fun­nits.

AMIR: Det där be­gri­per jag in­te. Ut­an Al­lah, ing­en värld.

BEN: Jag vet in­te vad jag ska tro. För mig är li­vet en gå­ta, vi kom­mer ald­rig att få ve­ta.

ADRIAN: Jag hål­ler på sätt och vis med dig Amir om att Gud är sam­man­län­kad med allt som ex­i­ste­rar – män­ni­skor­na, na­tu­ren, kos­mos.

ANNI: Jag går fak­tiskt i hög­mäs­san ibland.

NINA: Va? Det var ovän­tat.

ANNI: Jag vet, vill in­te gär­na skyl­ta med det för att slip­pa för­kla­ra mig.

NINA: För­kla­ra nu! Vad tror du?

ANNI: Jag tror på en Gud som ska­pat allt och som jag kan ha en per­son­lig re­la­tion till. En Fa­der.

ADRIAN: Fa­der! Är in­te det li­te omo­dernt? Var­för in­te Mo­dern el­ler All­tet?

AMIR: I Islam bru­kar vi ta­la om Al­la­hs 99 namn och jag kan an­vän­da det som pas­sar mig i oli­ka si­tu­a­tio­ner.

NINA: Nu får ni slu­ta! Det där med Gud är ba­ra ro­man­tik. Har ni ald­rig hört ta­las om evo­lu- ti­o­nen? Vi har ingen­ting att lu­ta oss mot!

Vi kan lu­ta oss mot

BEN: varand­ra. Även vi som in­te tror för­sö­ker le­va etiskt – skyd­da de sva­ga och lö­sa kon­flik­ter i stäl­let för att slå ihjäl varand­ra. Det tyc­ker jag är häf­ti­ga­re än om Gud fanns.

För mig är Gud nå­got

ANNI: jag får stöd av, som äls­kar mig. Jag vill in­te va­ra ut­kas­tad i kos­mos ut­an en ska­pa­re. Li­ta på dig själv!

NINA: Oav­sett vad ni tyc­ker

AMIR: så är allt som ex­i­ste­rar ett verk av Al­lah.

Al­lah el­ler Gud el­ler

ADRIAN: Ingen­ting – hur som helst så har vi ge­men­samt an­svar för bå­de varand­ra och pla­ne­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.