Möt fot­bolls­lands­la­gets psy­ko­lo­gis­ka råd­gi­va­re.

Så tän­ker lands­la­gets psy­ko­lo­gis­ka råd­gi­va­re.

Modern Psykologi - - INNEHÅLL - – Mats Al­me­gård

12

Ba­ra re­sor­na un­der fot­bolls-vm 2018 är en psy­ko­lo­gis kut­ma­ning. Herr­lands­la­gets grupp spels­mat­cher spe­lasp å tre­or ter­mer än 550 mil från varand­ra.

– De fles­ta har stor resva­na, men visst bi­drar re­sor­na till men­tal trött­het, säger Da­ni­el Ek vall, fot­bolls­psy­ko­lo­gisk råd­gi­va­re för Svenska Fot­bollf ör­bun­det.

Det är hans upp­drag att gö­ra spe­lar­na med­vet­na om de psy­ko­lo­gis­ka ut­ma­ning­ar de står in­för un­der fot­bolls-vm.

–Trä­ning och tak­tik ge­nom­gång­ar, in­tryck f rån­mat­cher som spe­las in­för full­sat­ta läk­ta­re och ner­vo­si­tet över att va­ra med i ett världs­mäs­ter­skap är and­ra fak­to­rer som på­ver­kar spe­lar­na.

Da­ni­el Ekvall har stu­de­rat id­rotts­psy­ko­lo­gi och grund­läg­gan­de psykoterapi. Som fot­bolls­psy­ko­lo­gisk råd­gi­va­re i lands­la­get tar han emot spe­la­re för in­di­vi­du­el­la sam­tal. Men of­tast hand­lar det om grupp­sam­tal.

– Vi träf­fas i mind­re grup­per ut­i­från funk­tion i la­get och dis­ku­te­rar hur oli­ka be­te­en­den för­stär­ker la­gan­da och re­sul­tat.

Da­ni­el Ekvall an­vän­der sig bå­de av in­lär­nings­psy­ko­lo­gis­ka prin­ci­per och är in­spi­re­rad av bland an­nat ACT, ac­cep­tan­ce and com­mit­ment trai­ning.

Nu­va­ran­de för­bunds­kap­ten Jan­ne An­ders­son an­li­ta­de ho­nom för två år se­dan. Rol­len som fot­bolls­psy­ko­lo­gisk råd­gi­va­re var då ny. En del spe­la­re viss­te in­te vad de skul­le för­vän­ta sig, men blev po­si­tivt över­ras­ka­de.

– Mitt an­grepps­sätt är att över­sät­ta psy­ko­lo­gisk ter­mi­no­lo­gi till fot­bolls­ter­mer, bland an­nat ge­nom att pra­ta om fot­bolls­ak­tio­ner – var­je hän­del­se och be­slut är en ak­tion som har med psy­ko­lo­gi att gö­ra: Ska jag vå­ga gå in i nick­du­ell, hur ska jag or­ka vän­da hem när jag för­lo­rat bol­len, hur ska jag slu­ta tän­ka på att jag mis­sa­de straf­fen?

LÄS MER För­bunds­kap­te­nen om spelin­tel­li­gens, si­dan 28.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.