Kort­spel in­för dö­den och namn som stär­ker.

Modern Psykologi - - INNEHÅLL - – Ka­rin Ska­ge­berg

Pe­ak-end-ru­le in­ne­bär att vår upp­le­vel­se av en si­tu­a­tion styrs av hur in­ten­siv top­pen, pea­ken, av den var och hur det kän­des i slu­tet, sna­ra­re än den sam­man­tag­na upp­le­vel­sen av hän­del­sen. Be­grep­pet är sig­ne­rat psy­ko­lo­gen och No­bel­pris­ta­ga­ren Da­ni­el Kah­ne­man. I en stu­die år 1996 stu­de­ra­de han 250 pa­ti­en­ter som ge­nom­gick de ic­ke så an­ge­nä­ma me­di­cins­ka un­der­sök­ning­ar­na ko­lo­sko­pi och li­totrip­si, allt­så un­der­sök­ning av tjock­tar­men och be­hand­ling av ex­em­pel­vis njursten. I det här fal­let var pea­ken den stund då smär­tan var som värst. Pa­ti­en­ter­nas hel­hets­upp­le­vel­se av un­der­sök­ning­en be­rod­de mest på hur obe­hag­ligt det känts i slu­tet, in­te hur lång­va­rig smär­tan va­rit.

Det är oklart om det­ta går att ap­pli­ce­ra på ex­em­pel­vis som­mar­se­mestern, men för sä­ker­hets skull kanske vi bör för­läg­ga den ro­li­gas­te ut­flyk­ten till sista se­mester­vec­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.