Lyss­na på de unga

Modern Psykologi - - INTRO - Jo­nas Matts­son är chefre­dak­tör för Mo­dern Psy­ko­lo­gi.

Re­dan da­gar­na in­för att re­ge­ring­ens na­tio­nel­la sam­ord­na­re in­om psy­kisk häl­sa, Kerstin Eve­li­us, läm­na­de över sin ut­red­ning till so­ci­al­mi­nis­tern hyl­la­des den på so­ci­a­la me­di­er. Äm­net var ung­as psy­kis­ka ohäl­sa och i stäl­let för att ta­la om de unga tog hon ett steg till­ba­ka. Överst som av­sän­da­re till Ung­as be­ställ­ning till sam­häl­let, som ut­red­ning­en he­ter, står Sve­ri­ges elev­kå­rer, Ti­lia och Maskros­barn. Det är tre or­ga­ni­sa­tio­ner som drivs av unga för unga. Un­der dem nämns sam­ord­na­ren – och Psy­ko­log­för­bun­det som ock­så står bakom ut­red­ning­en.

Be­ställ­ning­en har ta­gits fram un­der ett par works­hop­par på Ro­sen­bad, en adress som i sig sig­na­le­rar att det här är vik­tigt, och har re­sul­te­rat i en lis­ta på om­rå­den som de unga själ­va pri­o­ri­te­rar.

En­ligt fli­tigt rap­por­te­ra­de siff­ror från So­ci­al­sty­rel­sen, även i den här tid­ning­en, har den psy­kis­ka ohäl­san bland unga för­dubb­lats på tio år. Vis­sa, som den ame­ri­kans­ka psy­ko­lo­gi­fors­ka­ren Je­an Twenge, vill skyl­la på so­ci­a­la me­di­er. En an­nan för­kla­ring kom ny­li­gen från Folk­hälso­myn­dig­he­ten, som kopp­lar den psy­kis­ka ohäl­san till sko­lan – med dess kom­mu­na­li­se­ring, frisko­le­re­form och sjun­kan­de re­sul­tat – samt en allt osäk­ra­re ar­bets­mark­nad de se­nas­te

de­cen­ni­er­na.

be­rör­da

VAD SÄGER DE själ­va om des­sa för­kla­ring­ar? Jag stäl­ler frå­gan vid över­läm­na­det av Ung­as be­ställ­ning till sam­häl

let. Ti­li­as Jac­que­li­ne Stål sva­rar att det är pro­ble­ma­tiskt att sö­ka ett se­pa­rat svar. Det går in­te att sä­ga att sko­lan är pro­ble­met, och det går verk­li­gen in­te att sä­ga att so­ci­a­la me­di­er är pro­ble­met, tyc­ker hon. För li­ka många som mår då­ligt, li­ka många svar finns det.

– Så det kanske in­te är det bäs­ta al­ter­na­ti­vet att he­la ti­den le­ta ef­ter ett var­för, ut­an i stäl­let ta till sig det som vi pre­sen­te­rar här i dag: sätt att lö­sa pro­ble­men och fö­re­byg­ga dem.

Vad de ung­as för­slag hand­lar om är bland an­nat att unga ska in­klu­de­ras i be­sluts­pro­ces­ser som be­rör unga, att psy­kisk häl­sa – in­te ba­ra ohäl­sa ut­an fö­re­byg­gan­de stöd – ska in­gå i lä­ro­pla­nen och en elev­häl­sa som ru­tin­mäs­sigt frå­gar om psy­kiskt må­en­de och in­te ba­ra fy­siskt. När Jac­que­li­ne Stål och hen­nes medut­re­da­re pre­sen­te­rar sin be­ställ­ning till sam­häl­let tän­ker jag att det är ett myste­ri­um att des­sa för­slag in­te re­dan tilläm­pas.

Psy­kisk ohäl­sa de­bu­te­rar of­tast fö­re 20 års ål­der. Där­för bor­de det va­ra en själv­klar­het att lyss­na mer på de unga och de­ras be­hov. Se­dan är det upp till po­li­ti­ker och pro­fes­sio­nel­la att hit­ta sätt att till­mö­tes­gå de ung­as be­ställ­ning.

Det är ett myste­ri­um att det­ta in­te re­dan til�läm­pas

LÖSNINGSFOKUSERADE De unga ger hell­re för­slag än pe­kar ut syn­da­boc­kar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.