Kristi­an Er­skog

Modern Psykologi - - REDAKTION -

Kristi­an ad­op­te­ra­des från Colom­bia som späd­barn, nå­got som har bi­dra­git till hans in­tres­se för psy­ko­lo­gi, mänsk­ligt be­te­en­de och iden­ti­tets­frå­gor. På si­dan 62 har han in­ter­vju­at Cam­bridge­pro­fes­sorn Su­sa n Golom­bok, som fors­kar om att växa upp med sam­kö­na­de för­äld­rar: ”Att växa upp i en fa­mil­je‍ kon­stel­la­tion ut­an­för nor­men påmin­de mig om min egen upp­växt och jag var ny­fi­ken på att ve­ta mer om hur det på­ver­kar en.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.