Bar­bro Holm Ivars­son

Modern Psykologi - - REDAKTION -

Bar­bro är le­gi­ti­me­rad psy­ko­log, kon­sult och för­fat­ta­re. Hon har ar­be­tat med för­lå­tel­se i 25 år vid si­dan av sitt ar­be­te med to­baks­av­vänj­ning och mo­ti­ve­ran­de sam­tal, MI. På si­dan 58 skri­ver hon om hur man kan för­lå­ta sig själv och and­ra: ”Att hjäl­pa män­ni­skor som är tyng­da av vre­de, hat och agg, skuld och skam och själv­ned­vär­de­ring att bli be­fri­a­de är det vik­ti­gas­te och mest me­nings­ful­la jag har gjort.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.