[RES DIG!]

Modern Psykologi - - INSIKT - Käl­la: PLOS ONE

Att sit­ta ner ökar in­te ba­ra ris­ken för hjärt-kärl­sjuk­do­mar, di­a­be­tes och för ti­dig död, det är ock­så då­ligt för min­net. Det vi­sar fors­ka­re vid UCLA i USA som har stu­de­rat hjär­nor­na på 35 per­so­ner mel­lan 45 och 75 år i en mag­net­ka­me­ra. Där kun­de de se ett sam­band mel­lan stil­la­sit­tan­de och tun­na­re hjärn­bark i de­lar av hjär­nan som är vik­ti­ga för att for­ma nya min­nen, nå­got som in­te kom­pen­se­ra­des av fy­sisk ak­ti­vi­tet. Fors­kar­na tror att mins­kat stil­la­sit­tan­de even­tu­ellt skul­le kun­na fun­ge­ra fö­re­byg­gan­de mot Alz­hei­mers sjuk­dom. Se­ri­e­teck­na­ren Mar­tin Kel­ler­man i DN om att slu­ta teck­na sin kult­för­kla­ra­de se­ri­e­hund Rocky ef­ter 20 år.

” An­tag­li­gen kom­mer jag bli de­pri­me­rad. Det är en stor för­änd­ring och egent­li­gen gil­lar jag in­te sto­ra för­änd­ring­ar.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.