Spe­la kort in­för dö­den

Kort­lek ska un­der­lät­ta ex­i­sten­ti­el­la sam­tal.

Modern Psykologi - - INSIKT INTERVJUN - – Jo­nas Matts­son

Dö­b­ra är nam­net på en kort­lek som har ska­pats för att hjäl­pa män­ni­skor att sam­ta­la om si­na vär­de­ring­ar in­för slu­tet av sitt liv. Kort­le­ken be­står av 37 oli­ka kort som den som be­fin­ner sig i livets slutskede, el­ler som ti­di­ga­re i li­vet vill fun­de­ra kring det­ta, kan an­vän­da till­sam­mans med an­hö­ri­ga el­ler vård­per­so­nal.

På kor­ten finns oli­ka på­stå­en­den om sa­ker som kan va­ra vik­tigt in­för dö­den. Det kan hand­la om att ha si­na när­mas­te nä­ra sig, att det finns nå­gon som ta­lar det eg­na mo­ders­må­let el­ler att hin­na re­da ut oav­slu­ta­de sa­ker med and­ra.

Kor­ten kan ”spe­las” på fle­ra sätt. Ett sätt som re­kom­men­de­ras är att sor­te­ra upp vad man tyc­ker är vik­tigt in­för sin död i tre hö­gar ef­ter pri­o­ri­tet.

Spe­let har ska­pats uti‍ från en ame­ri­kansk för‍ la­ga, in­om det svenska forsk­nings­pro­gram­met som, pre­cis som kor­le­ken, he­ter Dö­b­ra. Kort­le­ken ges ut i ett sam­ar­be­te mel­lan Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet, Umeå uni­ver­si­tet och bok­för­la­get Vo­lan­te.

DÖ­B­RA.SE Här kan du lä­sa mer om forsk­nings­pro­jek­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.