40

Modern Psykologi - - INSIKT INTERVJUN - Käl­la: So­ci­al­sty­rel­sen

Så myc­ket har död­lig­he­ten i stro­ke mins­kat mel­lan åren 2002 och 2016. Det be­ror på så­väl livsstils­för­änd­ring­ar och and­ra fö­re­byg­gan­de in­sat­ser som på nya be­hand­ling­ar i

akut­lä­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.