OM FÖR­FAT­TAR­NA

Modern Psykologi - - PERSONLIGHETEN) DEN MOGNA -

Torbjörn Vestberg är le­gi­ti­me­rad psy­ko­log. Predrag Petrovic är spe­ci­a­list­lä­ka­re i psy­ki­a­tri och do­cent vid Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet, där han fors­kar in­om kog­ni­tiv neu­ro‍ ve­ten­skap. Han är även kli­niskt verk­sam. Till­sam­mans har Torbjörn Vestberg och Predrag Petrovic bland an­nat mätt hjär­nans ex­e­ku­ti­va funk­tio­ner hos någ­ra av värl­dens främs­ta fot­bolls­spe­la­re. Thomas Lerner är re­por­ter på Da­gens Ny­he­ter.

de bä­ran­de spe­lar­na i sitt lag och ha­de gjort mas­sor av mål. Hans kre­a­ti­vi­tet, för­må­gan att snabbt ta fram oli­ka lös­ning­ar för att kun­na gö­ra mål, var på elit­ni­vå och kort­tids­min­net var bra, även om det in­te rik­tigt låg på elit­ni­vå. Men det som för­vå­na­de Torbjörn mest var hans sva­ga av­sök­nings­för­må­ga. Visst var den över ge­nom­snit­tet, men in­te alls i pa­ri­tet med for­war­dar på elit­ni­vå.

In­nan Torbjörn pre­sen­te­ra­de re­sul­ta­tet för spe­la­ren själv pra­ta­de han med hans trä­na­re och sport­chef. De be­rät­ta­de att spe­la­rens störs­ta pro­blem var hans ovil­ja att spe­la i straff­om­rå­det. Så fort han be­fann sig där gjor­de han mål. Men i tuf­fa­re mat­cher, och ju bätt­re mot­stån­dar­na var, desto mer be­nä­gen blev han att rö­ra sig ut på kan­ten. Till slut blev han stå­en­de ute vid lång­sidan ut­an att va­ra del­ak­tig i spe­let.

Hans svå­rig­het att pre­ste­ra i tuf­fa mat­cher fick sin för­kla­ring vid ut­vär­de­ring­en av testre­sul­ta­tet. Han ha­de en ex­e­ku­tiv pro­fil för att bli en fram­gångs­rik mål­skytt på elit­ni­vå – med un­dan­tag för att hans av­sök­nings­för­må­ga var ovan­ligt svag. I prak­ti­ken in­ne­bar det att han kun­de kom­pen­se­ra för den sva­ga av­sök­nings­för­må­gan så länge han möt­te mot­stån­da­re med säm­re ex­e­ku­ti­va funk­tio­ner än han själv.

Men så fort han möt­te mot­stån­da­re på sam­ma el­ler hög­re ni­vå för­sök­te han omed­ve­tet hit­ta kom­pen­se­ran­de stra­te­gi­er för sin sva­ga av­sök­nings­för­må­ga. Ge­nom att läm­na straff­om­rå­det och rö­ra sig ut mot kan­ten mins­ka­de han det om­rå­de han be­höv­de sö­ka av från 360 till 180 gra­der. Så länge han be­fann sig ute på kan­ten var han trygg och kän­de att han ha­de kon­troll på vad som hän­de på pla­nen. Men det led­de till att han iso­le­ra­des från spe­let och där­med in­te läng­re ut­gjor­de ett hot mot mot­stån­da­ren.

När ana­ly­sen var klar var det in­te spe­ci­ellt svårt att hit­ta en lös­ning på pro­ble­met. I stäl­let för att dra sig ut på kan­ten be­höv­de spe­la­ren mer än and­ra for­war­dar se sig om­kring för att re­gi­stre­ra var han ha­de si­na med- och mot­spe­la­re. Hans kre­a­ti­vi­tet var på elit­ni­vå. Kort­tids­min­net låg däremot som vi nämn­de in­te på elit­ni­vå, men ar­bets­min­net, för­må­gan att hål­la in­for­ma­tion ”on­li­ne” i hjär­nan, höll topp­klass. Pro­ble­met var hans av­sök­nings­för­må­ga. När han och hans trä­na­re blev med- vet­na om den­na svag­het kun­de de bör­ja trä­na på hur spe­la­ren skul­le han­te­ra det. Spe­la­ren lär­de sig att of­ta­re än ti­di­ga­re vri­da på hu­vu­det och att bli mer med­ve­ten om be­ty­del­sen av att ta in in­for­ma­tion ut­i­från.

En gång när Torbjörn gick ige­nom al­la da­ta för samt­li­ga spe­la­re han tes­tat gjor­de han en in­tres­sant upp­täckt. Om en spe­la­re har rätt ex­e­ku­tiv pro­fil för en for­ward el­ler mitt­fäl­ta­re har hen i re­gel ka­pa­ci­tet att gö­ra tre gång­er fler mål och as­sist, jäm­fört med en spe­la­re med fel ex­e­ku­tiv pro­fil (el­ler rätt ex­e­ku­tiv pro­fil men där en el­ler fle­ra ex­e­ku­ti­va funk­tio­ner in­te är på till­räck­ligt hög ni­vå). En trä­na­re som kän­ner till den ex­e­ku­ti­va pro­fi­len hos en av si­na spe­la­re kan gö­ra två sa­ker:

1) Lå­ta spe­la­ren trä­na och ut­veck­las i den roll som lig­ger när­mast spe­la­rens ex­e­ku­ti­va pro­fil, det vill sä­ga att ”sam­ar­be­ta med na­tu­ren” och ut­nytt­ja för­de­lar­na med spe­la­rens ex­e­ku­ti­va funk­tio­ner.

2) An­vän­da spe­la­rens exe‍ku­ti­va pro­fil som en grund att ut­gå ifrån för att där­i­från ut­veck­la styr­kor­na och ska­pa kom­pen­se­ran­de stra­te­gi­er samt med­ve­tan­de­gö­ra spe­la­ren om den­nes svag­he­ter. Kun­ska­pen om de ex­e­ku­ti­va funk­tio­ner­nas roll för en fot­bolls­spe­la­re kan få stor be­ty­del­se för fot­bol­lens ut­veck­ling fram­ö­ver. Myc­ket häng­er på hur ny­fik­na trä­na­re och le­da­re är på den nya forsk­ning­en. Vem pas­sar bäst som för­sva­ra­re? Vem gör sig bäst som mitt­fäl­ta­re? Och vem är den gif­ti­gas­te mål­skyt­ten? Sva­ret står att fin­na i spe­la­rens ex­e­ku­ti­va pro­fil.

Det här är ett be­ar­be­tet ut­drag ur boken Hjärn­boll: Fot­bolls­spe­la­res okända in­tel­li­gens (Na­tur & Kul­tur 2018).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.