3 x för­de­lar med sko­gen

Modern Psykologi - - PERSONLIGHETEN) DEN MOGNA -

1) Sko­gar, grön­om­rå­den och par­ker främ­jar ökad rö­rel­se och fy­sisk ak­ti­vi­tet. 2) Re­dan ef­ter fem mi­nu­ters skogs­pro­me­nad sjun­ker puls och blod­tryck. 3) Även im­mun­för­sva­ret stärks av att va­ra i sko­gen. Stress­ni­vå­er­na sjun­ker. Fors­ka­re tror att de po­si­ti­va häl­so­ef­fek­ter­na be­ror på att män­ni­skan lät­ta­re slapp­nar av i na­tu­ren.

Käl­la: Na­tur­vårds­ver­ket

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.