3 x tips om sam­kö­nat för­äld­ra­skap

Modern Psykologi - - SMARTARE) -

1) An­ta ingen­ting. Många barn vitt­nar om att sko­lor­na of­ta an­tar att al­la har en mam­ma och en pap­pa.

2) Re­a­ge­ra på ho­mo­fo­bis­ka ut­ta­lan­den. Ord som ”bög” och ”fla­ta” kan upp­fat­tas som ned­vär­de­ran­de och det är vik­tigt att om­giv­ning­en re­a­ge­rar när nå­gon säger or­den.

3) Lyft fram fö­re­bil­der. Om till ex­em­pel ho­mo­sex­u­el­la lä­ra­re är öpp­na med sin lägg­ning kan det mot­ver­ka stig­ma­ti­se­ring av barn med sam­kö­na­de för­äld­rar.

Käl­la: Dif­fe­rent fa­mi­li­es: The ex­pe­ri­ences of child­ren with les­bi­an and gay pa­rents, Cent­re for Fa­mily Re­se­arch, Uni­ver­si­ty of Cam­bridge 2010

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.