Jag kan fly­ga, jag är in­te rädd

Modern Psykologi - - SMARTARE - – Ka­rin Ska­ger­berg

FLYGRÄDD? Över­vinn din räds­la med ACT CECILIA GUSTAVSSON OCH BJÖRN LUNDSTRÖM [ROOS & TEGNÉR 2018] Mind­ful­ness är bra vid flyg­räds­la – men att oav­bru­tet stir­ra på en flyg­plans­vinge för att se om den ver­kar tra­sig är in­te rätt typ av upp­märk­sam­het. Det lär jag mig när jag lä­ser den här boken, skri­ven av en psy­ko­log och en pi­lot. Jag kän­ner mig li­te på­kom­men – för just så­da­na där be­te­en­den äg­nar vi som är li­te flyg­räd­da oss åt. Och boken vän­der sig nog till oss, de li­te flyg­räd­da – vi som ogil­lar att fly­ga men in­te di­rekt har flyg­fo­bi och kanske in­te skul­le ta kon­takt med en psy­ko­log för att få hjälp. Här får vi den hjäl­pen i form av ka­pi­tel som steg för steg för­kla­rar hur ACT, ac­cep­tan­ce and com­mit­ment the­ra­py, för att bo­ta flyg­räds­la fun­ge­rar.

Vi får lä­ra oss hur vi kan sur­fa på vå­ra ång­est­vå­gor, öva upp vår med­vet­na när­va­ro, ana­ly­se­ra kort- och lång­sik­ti­ga kon­se­kven­ser av vårt be­te­en­de och ska­pa en ”ång­est­trap­pa”. Bland an­nat.

Att boken dess­utom in­ne­hål­ler fak­taru­tor om hur det egent­li­gen går till i ett flyg­plan, skriv­na av en pi­lot med 30 års er­fa­ren­het, upp­skat­tar jag starkt. En an­nan sak jag upp­skat­tar är psy­ko­lo­gens ord att ”be­hand­ling­en in­te i förs­ta hand hand­lar om att in­te va­ra rädd för att fly­ga, ut­an om att in­te va­ra rädd för att blir rädd när du fly­ger.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.