Po­si­tiv prokrasti­ne­ring?

Modern Psykologi - - FRÅGOR SVAR - – An­ni­ka Dahlqvist

Jag har en frå­ga om ett fe­no­men som jag hört om men in­te lyc­kas hit­ta till­ba­ka till. Det het­te nå­got i stil med ”po­si­tiv prokrasti­ne­ring” – när man skju­ter upp nå­got man ska gö­ra för att det in­te går att gö­ra ut­an att först en an­nan sak är gjord. Det är in­te ett di­rekt und­vi­kan­de, ut­an mer ett för­skju­tan­de av upp­gif­ten till mer be­kvä­ma hand­ling­ar – ex­em­pel­vis att jag mås­te in­stal­le­ra den där pro­gram­va­ran för att kun­na skri­va den där boken. Prokrasti­ne­ring in­ne­fat­tar per de­fi­ni­tion all­tid ne­ga­ti­va kon­se­kven­ser, an­nars hand­lar upp­skju­tan­det sna­ra­re om att vi pri­o­ri­te­rar an­norlun­da, att upp­gif­ten in­te lig­ger i vårt in­tres­se att slut­fö­ra el­ler att det sak­nas en de­ad­li­ne. Dock be­hö­ver in­te själ­va upp­skju­tan­det in­ne­bä­ra att vi äg­nar oss åt ro­li­ga­re sa­ker – vi kan li­ka gär­na ta itu med and­ra åta­gan­den så länge be­lö­ning­en av att age­ra på det­ta vis lig­ger när­ma­re oss i tid. Till ex­em­pel är vi rätt duk­ti­ga på att läg­ga sa­ker åt si­dan för att slut­fö­ra mind­re an­ge­läg­na, men än­då vik­ti­ga sa­ker på job­bet, som att sva­ra på mejl. Ibland bru­kar det­ta kal­las för po­si­tiv el­ler pro­duk­tiv prokrasti­ne­ring, myn­tat av fi­lo­so­fi­pro­fes­sorn John Per­ry. Det finns en hel kult kring idén om att få sa­ker gjor­da ge­nom att prokrasti­ne­ra. Ut­gångs­punk­ten är en­kel – vi und­vi­ker det vi bor­de gö­ra, men som känns job­bigt. Sam­ti­digt får vi en mas­sa an­nat gjort som i jäm­fö­rel­se upp­fat­tas som lät­ta­re el­ler mer be­lö­nan­de att ta tag i. Stra­te­gin fun­ge­rar för­vå­nans­värt bra, i al­la fall om vi tän­ker på allt an­nat som blir klart. Ty­värr åter­står upp­gif­ten vi sköt upp, så i slutän­den mås­te vi än­då sät­ta oss ner och bi­ta i det su­ra äpp­let. Alex­an­der Ro­zen­tal, le­gi­ti­me­rad psy­ko­log, fors­ka­re vid Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet och Uni­ver­si­ty Col­lege Lon­don, samt med­för­fat­ta­re till boken Dan­sa på de­ad­li­ne: Upp­skju­tan­dets psy­ko­lo­gi (Na­tur & Kul­tur 2014)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.