Mind­ful­ness i Ne­pal

Modern Psykologi - - ANNONS -

Var med om en oför­glöm­lig re­sa till Ne­pal

till­sam­mans med Mag­nus Fridh, för­fat­ta­ren till boken Vi­lo­lä­ge: Mind­ful­ness och me­di­ta­tion

i var­da­gen. Du får bo i klos­ter, del­ta i mind­ful‍ nes­söv­ning­ar, be­sö­ka se­värd­he­ter, mö­ta en uråld­rig kul­tur och upp­le­va ma­ka­lö­sa na­tur‍ sce­ne­ri­er. Var­je dag kom­mer att in­ne­hål­la me­di­ta­tion,

mind­ful­ness och yo­ga, ba­se­rat på boken Vi­lo‍ lä­ge. För­fat­ta­ren Mag­nus Fridh finns med på he­la re­san och kom­mer att hål­la i me­di­ta­tions‍ stun­der samt mju­ka och lug­na yo­ga­pass. Te­mat för re­san är åter­hämt­ning, när­va­ro och vi­la. Hur kan vi hit­ta lugn i var­da­gens höga puls? På den här re­san krävs inga för­kun­ska­per för att del­ta, vi kom­mer till­sam­mans att ut­fors­ka oli­ka tek­ni­ker. Steg­vis kom­mer Mag­nus att gui­da del­ta­gar­na i mind­ful­ness‍ och me­di­ta­tions­öv­ning­ar som är lät­ta att ap­pli­ce­ra i var­da­gen. Det­ta gör vi gi­vet­vis bäst i Ne­pal, där me­di­ta­tio­nens röt­ter är star­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.