Själv­klar­he­tens syf­te

Modern Psykologi - - IN­TRO -

Den här som­ma­ren har det ta­lats myc­ket om svensk­het. Det får mig att tän­ka på Yu­val No­ah Ha­ra­ris bok Sa­pi­ens: En kort histo­rik över mänsk­lig­he­ten (Na­tur & Kul­tur), som var mång­as se­mester­läs­ning då den kom på svens­ka för tre år se­dan. Jag var på väg att skri­va ”den is­ra­e­lis­ke” fö­re Yu­val No­ah Ha­ra­ris namn, men hej­da­de mig. För vad spe­lar det för roll i sam­man­hang­et? Boken hand­lar in­te om Is­ra­el. Men av nå­gon an­led­ning är na­tio­na­li­tet en av de förs­ta be­stäm­ning­ar vi sö­ker ef­ter när vi vill be­skri­va en per­son.

Jag tän­ker att min im­puls häng­er ihop med ett av Yu­val No­ah Ha­ra­ris hu­vud­spår. Han skri­ver näm­li­gen om na­tio­nen som en av de men­ta­la kon­struk­tio­ner som ta­git mänsk­lig­he­ten dit den är i dag. Till des­sa räk­nar han även re­li­gi­o­nen och peng­ar­na. Ge­men­samt för de här kon­struk­tio­ner­na är att de in­te finns ut­an­för vår kol­lek­ti­va fö­re­ställ­nings‍ värld. Re­li­gi­o­nen byg­ger på an­ta­gan­den om det som in­te går att be­vi­sa, peng‍ ar­na på tilli­ten till ett över­ens­kom­met vär­de i me­tall­bi­tar, pap­perslap­par och ban­kers da­ta­log­gar – och na­tio­nen på en god­tyck­ligt av­grän­sad ge­men­skap. Ena vec­kan är en skå­ning dansk, näs­ta räk‍ nas hen som svensk till ex­em­pel. Trots sin flyk­tig­het har de här fö­re­ställ­ning‍ ar­na, el­ler my­ter­na, hjälpt oss att for­ma vå­ra sam­häl­len.

På si­dan 38 i det här num­ret skri­ver fors­ka­ren Maja Es­se­bo om my­ter, i be­ty­del­sen så­dant som vi ser som själv­klart – och som le­der in oss på oli­ka po­li­tis­ka spår. Det är in­te olikt Yu­val No­ah Ha­ra­ris re­so­ne­mang. När jag lä­ser Maja Es­se­bos ar­ti­kel tän­ker jag på hur svensk­he­ten är en så­dan myt­bild­ning, och hur idén om na­tio­na­li­tet kan bä­ra skil­da po­li­tis­ka syf­ten för den som vill gö­ra den till ett de­battäm­ne. Med föl­jer näm­li­gen frå­gan om vad som gör nå­gon till svensk, och vad det ska in­ne­bä­ra. Låt va­ra att jag per­son­li­gen in­te lig­ger va­ken om nät­ter­na och grubb­lar över om en‍ skil­da fot­bolls­spe­la­re be­ter sig svenskt el­ler in­te, men att frå­gan kom­mer upp på dag­ord­ning­en gör att vi al­la mås­te för‍ hål­la oss till den. Och ju mer po­li­ti­ker­na för­sö­ker få si­na frå­ge‍ställ­ning­ar att fram­stå som na­tur­li­ga, desto vik­ti­ga­re blir det att tän­ka över vil­ka po­li­tis­ka mål de­ras verk­lig­hets­bild bär med sig.

kan du för­be­re­da dig mer in­för

PÅ SI­DAN 32 va­let den 9 sep­tem­ber. Där skri­ver Per Snaprud om forsk­ning­en om be­sluts‍ blind­het, som vi­sar hur om­byt­li­ga vå­ra po­li­tis­ka åsik­ter och vå­ra ar­gu­ment för dem är. Och på si­dan 56 hjäl­per Ar­vid Jan­son och Niklas La­ninge dig att und‍vi­ka de psy­ko­lo­gis­ka fäl­lor som kam­panj‍ma­kar­na an­vän­der för att du ska fal­la för just de­ras ar­gu­ment. Jo­nas Matts­son är chefre­dak­tör för Mo­dern Psy­ko­lo­gi.

My­ter­na har hjälpt oss att for­ma vå­ra sam­häl­len

TAN­KE­STÄL­LA­RENär en po­li­ti­ker får nå­got att lå­tana­tur­ligt är det lä­ge att tän­ka ettvarv till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.