Spe­la in­te svår­flir­tad

Är­lig­het gör dig mer at­trak­tiv.

Modern Psykologi - - INSIKT - – Ka­rin Ska­ger­berg

Att låt­sas som om man in­te är in­tres‍ se­rad är ing­en bra idé om man vill fram­stå som at­trak­tiv. När vi är osäk­ra på en po­ten­ti­ell part­ners käns­lor för oss mins­kar näm­li­gen den sex­u­el­la at­trak­tio­nen vi kän‍ ner. Det kon­sta­te­rar fors­ka­re vid Uni­ver­si­ty of Roches­ter, USA, och In­ter­di­sci­pli­na­ry cen­ter Herz­liya, Is­ra­el, som stu­de­rat över 800 per­so­ner.

I en rad ex­pe­ri­ment fick sing­lar in­te­ra­ge­ra i oli­ka dej­tingsi­tu­a­tio­ner on­li­ne med vad de trod­de var and­ra sing­lar som vi­sa­de dem mer el­ler mind­re in­tres­se. Där­ef­ter fick de be­dö­ma hur at­trak­ti­va per­so­ner­na var. Ju tyd­li­ga­re av­sän­da­ren vi­sa­de sitt in­tres‍ se, desto mer at­trak­tiv tyck­te för­söks­per­so­ner­na att den­ne var.

Det­sam­ma gäll­de för par som va­rit ihop länge. Ju säk­ra­re de var i re­la­tio­nen och med sin part­ner, desto mer lust kän­de de. Fors­kar­na me­nar att vi ge‍ nom att bli mind­re at­tra­he­ra­de vid vi­sat oin­tres­se skyd­dar oss själ­va mot smärt­sam­ma av­vi­san­den. Re­sul­ta­ten har pub­li­ce­rats i tid­skrif­ten Com­pu­ters in Hu­man Be­ha­vi­or.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.