An­na Ben­nich

Modern Psykologi - - REDAKTION -

An­na Ben­nich är le­gi­ti­me­rad psy­ko­log, psy­ko­te­ra­peut och för­fat­ta­re. Hon strä­var ef­ter att gö­ra psy­ko­lo­gisk kun­skap till­gäng­lig för all­män­he­ten. Hon är bland an­nat åter‍ kom­man­de ex­pert i TV4 och sva­rar på lä­sar­frå­gor i Mo­dern Psy­ko­lo­gi. An­na har vid två till­fäl­len no­mi­ne­rats till Sto­ra psy­ko­log­pri­set och 2017 no­mi‍ ne­r­a­des hon till Årets ta­la­re – kvin­na. På si­dan 50 skri­ver hon om en­sam­het och sam‍ hö­rig­het. Det är även äm­net för hen­nes tred­je bok som hon skri­ver på just nu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.