Ma­ja Es­se­bo

Modern Psykologi - - REDAKTION -

Ma­ja Es­se­bo fors­kar vid Lunds uni­ver­si­tet om my­ter, allt­så de för­gi­vet‍ta­gan­den som vi al­la bär med oss och som hjäl­per oss att na­vi­ge­ra i var­da­gen. På si­dan 38 skri­ver hon om hur po­li­ti­ker an­vän­der sig av vå­ra fö­re­ställ­ning­ar om vad som är ’ve­der­ta­get’ el­ler ’up­pen‍ bart’ för att nå ut med och ska­pa stöd för sin po­li­tik. ”Min främs­ta upp­ma­ning är in­te att kros­sa my­ten, ut­an att över‍ väga det vi tar för gi­vet.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.