Tänk kri­tiskt, frå­ga och lär av An­ders Han­sen.

Hur vi grans­kar har med äm­net att gö­ra.

Modern Psykologi - - INNEHÅLL - – Hen­rik Hö­jer

Kri­tiskt tän­kan­de är ing­en ge­ne­rell för­må­ga. Det fram­går av en ny forsk­nings­rap­port från Uppsa­la uni­ver­si­tet, där man ana­ly­se­rat 76 ele­vers pre­sta­tio­ner på na­tio­nel­la prov i ni­an i svens­ka, histo­ria, fy­sik och ma­te­ma­tik. Frå­gor­na hand­la­de spe­ci­fikt om kri­tiskt tän­kan­de, till ex­em­pel om att vär­de­ra oli­ka käl­lor i histo­ria el­ler om att för­hål­la sig kri­tisk till oli­ka ener­gi­sy­stem i fy­sik.

– Vi såg ing­en över­fö­rings‍ ef­fekt i kri­tiskt tän­kan­de mel­lan oli­ka äm­nen. Att man är bra på att grans­ka och vär­de­ra i svens­ka be­ty­der in­te att man är bra på det i histo­ria och vice ver­sa, sä­ger Thomas Nygren. Han är fors­ka­re i di­dak­tik vid Uppsa­la uni­ver­si­tet och do­cent i histo­ria vid Umeå uni­ver­si­tet samt hu­vud­för­fat­ta­re till stu­di­en.

– Det kri­tis­ka tän­kan­det är do­män­spe­ci­fikt och byg­ger på kon­kre­ta äm­neskun­ska­per, sä­ger Thomas Nygren.

– Ska man kun­na nå­got, så bör det lä­ras ut inom det ak­tu­el­la äm­nes­fäl­tets tra­di­tion. In­te ba­ra ge­nom över­gri­pan­de stu­di­er i kri­tiskt tän­kan­de.

VETGIRIG Äm­neskun­ska­per är grun­den till kri­tiskt tän­kan­de, en­ligt ny forsk­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.