Fors­ka­ren Ar­mi­ta Gol­kar dra­ma­ti­se­rar psy­ko­lo­gi på Dra­ma­ten.

Fors­ka­ren Ar­mi­ta Gol­kar dra­ma­ti­se­rar psy­ko­lo­gi på Dra­ma­ten.

Modern Psykologi - - INNEHÅLL - – Jen­nie Aqui­lo­ni­us

Var kom­mer räds­la ifrån? Den frå­gan stäl­ler sig Ar­mi­ta Gol­kar, psy­ko­lo­gi‍ fors­ka­re vid Stock­holms uni­ver­si­tet och Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet, i fö­re­ställ­ning­en Per­for­man­ce lectu­re: Om räds­la. Fö­re­ställ­ning­en är ett sam­ar­be­te mel­lan Dra­ma­ten och No­bel Cen­ter, där fors­ka­re be­rät­tar om sitt om­rå­de i dra­ma­ti­se­ra­de fö­re­läs­ning­ar.

– Jag vill ge en in­blick i vad vi vet om räds­lor och var­för vi har dem. Vi har be­gå­vats med ett sy­stem för att över­le­va i far­li­ga mil­jö­er, men i da­gens jäm­fö­rel­se­vis tryg­ga sam­häl­le kan det va­ra ett hin­der för många. Det är van­ligt att be­svä­ras av räds­la i form av oro och ång­est, sä­ger Ar­mi­ta Gol­kar.

Hen­nes forsk­ning hand­lar om hur män­ni­skor lär sig att va­ra räd­da. Hon in­tres­se­rar sig sär­skilt för den so­ci­a­la in­lär­ning där räds­la över­förs mel­lan in­di­vi­der ge­nom att vi ob­ser­ve­rar and­ra, men ock­så för hur vi kan kom­ma över vå­ra räds­lor. I fö­re­ställ­ning­en sam­ar­be­tar hon med bland an­nat re­gis­sör, dra­ma­turg och sce­no­graf. Här an­vänds scen­kons­tens red­skap för att nå ut med psy­ko­lo­gisk och neu­ro­ve­ten­skap­lig kun­skap. Det hand­lar om att väc­ka män­ni­skors in­tres­se för ve­ten­ska­pen ge­nom att be­rö­ra dem på ett per­son­ligt plan.

– Klas­sis­ka te­a­ter­verk har satts upp i tu­sen­tals år och folk vill fort­fa­ran­de se dem, där­för att de be­hand­lar te­man som be­rör män­ni­skor. De för­med- lar tan­kar och käns­lor som vi själ­va går och bär på.

Ar­mi­ta Gol­kar be­rät­tar att räds­la finns i allt från ir­ra­tio­nel­la käns­lor in­för ob­jekt och plat­ser till ång­est­sjuk­do­mar och främ­lings­fi­ent­lig­het.

– Of­ta tän­ker vi på vå­ra räds­lor som just vå­ra eg­na, sam­ti­digt som vi de­lar många räds­lor med and­ra, och in­te minst sprids de snabbt mel­lan män­ni­skor. Men om vi har kun­skap om hur räds­la fun­ge­rar kan den bli lät­ta­re att han­te­ra.

– Ge­nom att ge­stal­ta bå­de räds­lans mör­ka och lju­sa si­dor hop­pas jag att publi­ken kan få nya per­spek­tiv på en av mänsk­lig­he­tens mest fun­da­men­ta­la driv­kraf­ter.

11 SEP­TEM­BER Då har Per­for­man­ce Lectu­re: Om räds­la premiär på Dra­ma­teni Stockholm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.