Stefan Ein­horn tyc­ker att det är hand­ling­en som räk­nas.

Modern Psykologi - - INNEHÅLL - – Ka­rin Ska­ger­berg

Stefan Ein­horn, för­fat­ta­re, pro­fes­sor vid Cent­rum för so­ci­al håll­bar­het på Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet och över­läka­re vid Ra­di­um­hem­met, är ak­tu­ell med den bok som han själv an­ser va­ra sin vik­ti­gas­te hit­tills. Kons­ten att gö­ra skill­nad hand­lar om just det.

– Den är vik­tig ef­tersom det­ta är en ödes­frå­ga, hur vi ska kla­ra av re­san in i fram­ti­den. Människan har ald­rig ti­di­ga­re haft en så­dan makt att ska­pa en värld där många har det bra, men vi har in­te hel­ler ti­di­ga­re haft mak­ten att för­stö­ra allti­hop. Jag vill un­der­stry­ka att al­la har ett an­svar och att vi fak­tiskt kan gö­ra skill­nad, sä­ger Stefan Ein­horn.

I boken re­so­ne­rar han kring så­väl möj­lig­he­ter som skräck­sce­na­ri­er för vår fram­tid. Han hop­pas att lä­sa­ren ska kän­na att det spe­lar roll hur vi le­ver vå­ra liv och age­rar i det lil­la och det sto­ra – och bli li­te be­sjä­lad av den ge­men­sam­ma upp­gif­ten, som han är hopp­full in­för. – Jag tror att allt kom­mer att bli bra. Men det kom­mer in­te att bli det av sig självt. Det finns myc­ket li­dan­de i värl­den, men min grund­håll­ning är att man all­tid kan gö­ra någon­ting.

För att mo­ti­ve­ra oss till hand­ling tar han bland an­nat upp den forsk­ning som vi­sar att vi mår bra av att hjäl­pa and­ra – och han lan­dar i att det in­te spe­lar nå­gon roll om vi gör det av ego­is­tis­ka skäl.

– Visst kan man de­la upp frå­gan i mo­tiv, hand­ling och kon­se­kvens, det har man i år­hund­ra­den dis­ku­te­rat i mo­ral­fi­lo­so­fin. Det är klart att det är en för­enk­ling av en stor frå­ga – men det är in­te tan­ken, ut­an hand­ling­en som räk­nas, an­ser jag.

Vad har du lärt dig?

– På nå­got sätt är den här boken en sam­man­fatt­ning av he­la min för­fat­tar­gär­ning och jag har lärt mig så myc­ket. Kanske vik­ti­gast av allt är att al­la män­ni­skors hand­ling­ar räk­nas, att allt vi gör har be­ty­del­se. Hur li­tet det än ver­kar så sprids vå­ra hand­ling­ar som ring­ar på vatt­net.

STORT AN­SVAR Kons­ten att gö­ra skill­nad: En li­ten bok om vårt sto­ra an­svar ges ut på bok­för­la­getFo­rum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.