Ele­ver­na fal­ler mel­lan sto­lar­na

Modern Psykologi - - INTRO - ÅTERKOPPLING jo­nas@mo­dernpsy­ko­lo­gi.se

Det är lätt att ro­man­ti­se­ra den tid då man själv gick i sko­lan. Min skol­gång sam­man­föll med 1980-ta­let, plus nå­got år på varsin si­da om de­cen­ni­et. Pe­da­go­gi­ken minns jag som helt ok – in­te ens mängd­lä­ran, som of­ta bru­kar hå­nas som flum­mig, kan jag in­vän­da emot – och vis­sa lä­ra­re tän­ker jag i dag på med varm tack­sam­het. Där‍emot var det re­la­ti­va be­tygs­sy­ste­met helt upp­åt väg­gar­na. Be­ty­get 1 var sämst och 5 bäst, och siff­ror­na skul­le de­las ut en­ligt en fast för­del­ning. Det in­ne­bar att trots att du hade pre­ste­rat på topp kun­de lä­ra­ren ge dig en 4:a, med ar­gu­men­tet att 5:or­na var slut i din klass.

Men så är det väl med al­la ge­ne­ra­tio­ner – nå­got har all­tid va­rit åt fan­ders och nå­got skim­rar i back­spe­geln.

Som bonus­för­äl­der och för­äl­der har jag nu följt ett par skol­gång­ar he­la vägen till stu­den­ten – och en re­la­tivt ny­li­gen på­bör­jad. Jag har kun­nat gläd­jas åt den en­tu­si­asm som många lä­ra­re lyc­kas od­la hos si­na ele­ver. Men som många and­ra har jag oro­ats över slut­tan­de Pi­sa-kur­vor. Jag har även suc­kat över be­tygs‍ kri­te­ri­er som in­te ens lä­rar­na för­står sig på, mer än att be­ty­gen tycks ba­se­ras på ele­vens säms­ta pre­sta­tio­ner i stäl­let för de bäs­ta. In­te minst har jag se­kun­därstres­sat över uppgifter i grund­sko­lan med te­o­re­tis­ka an­språk på uni­ver­si­tets‍ ni­vå. Snac­ka om att ba­se­ra ele­ver­nas fram­gång på för­äld­rar­nas aka­de­mis­ka kom­pe­tens! Det här har bland an­nat upp­märk­sam­mats i Ka­ta­ri­na Gun­nars­sons hör­vär­da re­por­ta­ge­se­rie i Sve­ri­ges Ra­dio un­der vå­ren. Där fick vi bland an­nat mö­ta den pro­fes­sor i histo­ri­e­di­dak­tik som har lagt grun­den till det­ta miss­lyc­kan­de – och som för­sök­te att skyl­la ha­ve­ri­et på lä­rar­na.

hur myc­ket som sker

SAM­TI­DIGT SER JAG inom psy­ko­lo­gin och neu­ro­ve­ten­ska­pen som skul­le kun­na tilläm­pas i sko­lan. Då är det fru­stre­ran­de att lä­sa om hur pro­fes­sorn i kog­ni­tiv neu­ro‍ ve­ten­skap, Tor­kel Kling­berg, re­sig­ne­rat kring möj­lig­he­ten att lå­ta psy­ko­lo­gi, neu­ro­ve­ten­skap och pe­da­go­gik mö­tas i klass­rum­met. Kling­berg är in­ter­vju­ad i Staf­fan Engs ar­ti­kel på si­dan 28. Ar­ti­keln för­sö­ker be­sva­ra frå­gan om var­för det finns en så­dan klyf­ta mel­lan pe­da­go­ger och di­dak­ti‍ker på ena si­dan och psy­ko­lo­ger och hjärn­fors­ka­re på den and­ra. Aka­de­mis­ka skygg­lap­par är il­la nog, men nu hand­lar det fak­tiskt om års­kull ef­ter års­kull av sko­le­le­ver som fal­lit mel­lan fors­kar­nas sto­lar. Tack och lov ver­kar ett när­man­de va­ra på gång, på si­na håll. Det är in­te en lek­tions­tim­me för ti­digt! Jo­nas Matts­son är chefre­dak­tör för Mo­dern Psy­ko­lo­gi.

Aka­de­mis‍ ka skygg‍ lap­par är il­la nog, men nu hand­lar det om ele­ver

SAMSAS Det är dags för mer tvär‍ve­ten‍‍skap i sko­lan, tyc­kerJo­nas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.