Kon­tro­ver­si­ellt om fotboll?

Modern Psykologi - - RESPONS - SKRIV TILL OSS JO­NAS@MO­DERNPSY­KO­LO­GI.SE

Vi no­te­ra­de i Mo­dern Psy­ko­lo­gi 5/2018 en ar­ti­kel om fotboll och hjär­nan, Spe­lar­nas okän­da in­tel­li­gens. För att ny­an­se­ra bil­den tänk­te vi upp­ly­sa om att de slut­sat­ser som dras i ar­ti­keln (och ar­ti­kel­för­fat­tar‍ nas bok Hjärn­boll) är kon­tro‍ ver­si­el­la och rim­mar il­la med mo­dern id­rotts­re­la­te­rad forsk­ning. Boken och de bakom­lig­gan­de två forsk‍ nings­ar­tik­lar­na har fått kri­tik av så­väl fors­ka­re som prak­ti­ker på fäl­tet.

Ett stort pro­blem är att man drar så sto­ra och säk­ra väx­lar på, och går ut så ag‍ gres­sivt i me­dia med, så små och pre­li­mi­nä­ra stu­di­er med så många po­ten­ti­el­la fel­käl‍ lor i ryg­gen. Re­sul­ta­tet blir märk­ligt, bå­de ve­ten­skap­ligt och prak­tiskt, vil­ket bland an‍ nat har lett till att man inom Svens­ka fot­boll­för­bun­det av‍ vi­sat sam­ar­be­te och upp­ma‍ nat till för­sik­tig­het.

För­sva­ret från för­fat‍ tar­na, att fler stu­di­er än de­ras eg­na vi­sar sam­ma sak, ut­gör ing­et stöd i sam­man­hang­et då mer­par­ten av des­sa stu­di­er även de­lar sam­ma typ av de­sign­mäs­si­ga svag­he­ter som för­fat­tar­nas. Kopp­lat spe­ci­fikt till ar­ti­keln i Mo­dern Psy­ko­lo­gi finns det till ex­em­pel ing­et stöd i de­ras ar­tik­lar för de slut­sat­ser som dras kring match­ning av ex­e­ku­ti­va pro­fi‍ ler och po­si­tion på plan. Det­ta drivs av spe­ku­la­tio­ner, in­te av de­ras da­ta, och är högst orim­ligt om man ba­ra snabbt be­tän­ker hur fotboll och spe‍ la­re fun­ge­rar i dag. Anek­do­ter har ing­et be­vis­vär­de och det blir där­för även pro­ble­ma­tiskt när man blan­dar anek­do­tisk be­vis­fö­ring med små stu­di­er som in­te stö­der de slut­sat‍ ser man drar för att dri­va sin främs­ta hu­vud­tes: att ex­e­ku­tiv funk­tion är en glömd men cen­tral fak­tor för id­rotts‍ pre­sta­tion. Slut­sat­ser­na att ex­e­ku­tiv funk­tion skul­le ha så av­gö­ran­de roll för fot­bolls‍ pre­sta­tion som be­skrivs stöds var­ken i den le­dan­de kun­skap vi har från fäl­tet i dag el­ler från för­fat­tar­nas eg­na stu­di­er. Med tan­ke på hur kom­plext pre­sta­tion inom id­rott är, ter sig det­ta ex­tre­ma fo­kus en­bart på en av många vik­ti­ga fak­to­rer – ex­e­ku­tiv funk­tion – väl­digt snävt. Dess­utom le­der re­so­ne­mang­et till en åter‍ vänds­gränd rent prak­tiskt.

En mer san­no­lik för­kla­ring till de­ras fynd – att spe­la­re på hög­re ni­vå har hög­re ex­e­ku­tiv funk­tion än spe­la­re på läg­re ni­vå – är att fy­sisk ak­ti­vi­tet bi­drar till för­bätt­rad ex­e­ku­tiv funk­tion (det finns det där‍ emot myc­ket till­för­lit­lig forsk‍ ning på). Och då bätt­re spe­la­re san­no­likt har trä­nat och rört på sig mer än de på läg­re ni­vå är det rim­ligt att an­ta att det­ta lig­ger bakom sam­ban‍ det, sna­ra­re än att det finns en se­lek­tion in i vis­sa po­si­tio­ner.

Ny forsk­ning på om­rå­det be­hövs. Men när den som här kän­ne­teck­nas av små stu­di­er med många fel­käl­lor, slar­vi­ga slut­sat­ser och spe­ku­la­tio­ner lik­nar det mer sen­sa­tions­jakt, och ris­ke­rar att ska­pa för­vir‍ ring sna­ra­re än ny kun­skap. Det är lätt att bli hän­förd och blän­dad av nya rön kring sam­band mel­lan hjär­nan och fotboll; det lå­ter onek­li­gen spän­nan­de, in­te minst när det kom­mer från hjärn­fors­ka­re från ett uni­ver­si­tet som Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet. Att tap‍ pa det kri­tis­ka för­håll­nings‍ sät­tet vin­ner dock ing­en på, var­ken jour­na­lis­ter, fors­ka­re el­ler per­so­ner inom fot­bol­len.

– Magnus Lind­wall, Gö­te­borgs uni‍ver­si‍tet, Jo­han Fall­by, id­rotts‍ psy‍ko‍lo­gisk råd­gi­va­re, Andreas Ivars­son, Halm­stad hög­sko­la,

Hen­rik Gustafs­son, Karl­stad uni­ver­si­tet, Bo Mo­lan­der, Umeå

uni­ver­si­tet Tex­ten i Mo­dern Psy­ko­lo­gi är häm­tad ur boken Hjärn­boll (Na­tur & Kul­tur 2018) som läg­ger fram den hy­po­tes jag och mi­na med­för­fat­ta­re har vad gäl­ler rol­len för kog­ni­tion inom fotboll. Vår be­skriv­ning vi­lar på tre ben: neu­ropsy­ko­lo­gi, kog­ni­tiv neu­ro­ve­ten­skap och ex­pe­ri­men­tel­la stu­di­er.

Neu­ropsy­ko­lo­gi är lä­ran om de re­la­tio­ner som finns mel­lan hjär­nans pre­stan­da och det be­te­en­de som en in­di­vid upp­vi­sar. Neu­ropsy­ko­lo­gin har en väl eta­ble­rad plats i den kli­nis­ka vår­den. Ut­i­från test­ning av oli­ka kog­ni­ti­va funk­tio­ner pre­di­ce­rar neu­ropsy­ko­lo­ger be­te­en­de hos pa­ti­en­ter och fris­ka. Det finns ing­en prin­ci­piell skill­nad mel­lan att för­ut­se be­te­en­de i var­da­gen och på fot­bolls‍pla­nen. Det är just det­ta vi har gjort i boken Hjärn­boll. Kog­ni­tiv neu­ro­ve­ten­skap kom­plet­te­rar

neu­ropsy­ko­lo­gin ge­nom att fo­ku­se­ra på den un­der­lig­gan­de hjärn­funk­tio­nen.

Magnus Lind­wall och den ”id­rotts­psy­ko­lo­gis­ke råd­gi­va­ren” Jo­han Fall­by har gjort sig lus­ti­ga över de ter­mer som an­vänds för oli­ka neu­ropsy­ko­lo­gis­ka egen­ska­per (i Sr-pro­gram­met Fot­boll­sa­re­na). Des­sa ter­mer är dock väl eta­ble­ra­de och mä­ter ka­pa­ci­te­ten i spe­ci­fi­ka kog­ni­ti­va pro­ces­ser som gör att vi kvickt kan an­pas­sa oss och ska­pa kre­a­ti­va be­te­en­den i en snabbt för­än­der­lig mil­jö (såsom i fotboll). De­ras kom­men­ta­rer vi­sar på okun­skap inom de kär­näm­nen som di­rekt re­la­te­rar till spelin­tel­li­gens. Vi me­nar att det in­te går att för­stå spelin­tel­li­gens ut­an kun­skap i neu­ropsy­ko­lo­gi och kog­ni­tiv neu­ro­ve­ten­skap. Det le­der till en ”black box-ap­pro‍ ach” där man väl­jer att va­ra blind in­för den sto­ra kun­skap som re­dan finns och kan för­kla­ra hur kog­ni­tion re­la­te­rar till be­te­en­de vid bollsport.

De ex­pe­ri­men­tel­la stu­di­er som vi och and­ra har ut­fört är vik­ti­ga men ut­gör en­dast det tred­je be­net som vår mo­dell stöd­jer sig på. Des­sa stu­di­er har vi­sat att elit­spe­la­re har be­tyd­ligt bätt­re ut­veck­la­de ex­e­ku­ti­va funk­tio­ner än me­del i po­pu­la­tio­nen samt att man kan för­ut­se hur bra en spe­la­re kom­mer att va­ra ut­i­från de­ras testre­sul­tat. I sin ti­di­ga­re kri­tik häv­da­de Magnus Lind­wall att allt vi för fram är ba­se­rat på vå­ra två små stu­di­er – vil­ket var en osan­ning, ef­tersom ett fem­ton­tal stu­di­er kun­nat re­pro­du­ce­ra vå­ra ge­ne­rel­la fynd. Magnus Lind­wall häv­dar nu i stäl­let att al­la and­ra stu­di­er ock­så är små och då­ligt ut­för­da – vil­ket de ti­o­tal forskar­team run­tom i värl­den som ut­fört dem in­te hål­ler med om. Fler­ta­let stu­di­er är, tvärte­mot vad Magnus Lind­wall och hans med­för­fat­ta­re häv­dar, sto­ra för att va­ra ex­pe­ri­men­tel­la stu­di­er. Re­sul­tat i mind­re stu­di­er är in­te hel­ler mind­re sig­ni­fi­kan­ta på grund av de­ras stor­lek. Pro­ble­met med små stu­di­er är sna­ra­re att de in­te är till­räck­ligt sen­si­ti­va för att även hit­ta skill­na­der som är mind­re ut­ta­la­de. När det gäl­ler vår hy­po­tes kring hur skill­na­der i kog­ni­tiv pro­fil re­la­te­rat till oli­ka po­si­tio­ner har vi ut­gått från neu­ropsy­ko­lo­gi och kog­ni­tiv neu­ro­ve­ten­skap, men ock­så ut­i­från ic­ke-pub­li­ce­ra­de ex­pe­ri­men­tel­la da­ta. Vi­da­re har stu­di­er på­vi­sat skill­na­der i kog­ni­tiv pro­fil mel­lan oli­ka po­si­tio­ner inom and­ra bollspor­ter.

Magnus Lind­wall och hans med­för­fat­ta­re häv­dar att ef­fek­ter­na vi ser mer tro­ligt här­rör från fy­sisk trä­ning än att det speg­lar att ex­e­ku­ti­va funk­tio­ner har en vik­tig del i fot­bolls­fram­gång. Även om en kog­ni­tiv ka­pa­ci­tet kan för­bätt­ras vid trä­ning är den upp­mät­ta ef­fektstor­le­ken cir­ka tio gång­er mind­re i jäm­fö­rel­se med de sto­ra skill­na­der mel­lan elit­spe­la­re i bollspor­ter och kon­trol­ler som vi och and­ra ob­ser­ve­rat. Dess­utom är det vi­sat att bollsport är för­e­nat med sig­ni­fi­kant bätt­re ex­e­ku­ti­va funk­tio­ner än an­nan sport, trots lik­nan­de grad av fy­sisk trä­ning.

Vi an­ser att neu­ropsy­ko­lo­gi och kog­ni­tiv neu­ro­ve­ten­skap be­hövs för att för­stå och ut­veck­la den mo­der­na fot­bol­len. Men då mås­te man ac­cep­te­ra dess re­le­vans och va­ra kun­nig inom om­rå­det. Vår forsk­ning har, tvärte­mot vad som står i kri­ti­ken, stöd av le­dan­de per­so­ner inom svensk och in­ter­na­tio­nell fotboll.

FOTBOLL PÅ HJÄR­NAN Ar­ti­keln som ska­pat debatt skrevs av fors­kar­na Pre­drag Petro­vic och Tor­björn Vest­berg till­sam­mans med jour­na­lis­ten Thomas Ler­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.