Vi vän­tar allt läng­re

Modern Psykologi - - INSIKT - MARSH­MAL­LOW­TESTET I BACK­SPE­GELN – Jo­nas Matts­son

Da­gens barn är bätt­re på att skju­ta upp be­lö­ning­ar än bar­nen för 50 år se­dan. Det häv­dar den ame­ri­kan‍ ska psy­ko­lo­gi­fors­ka­ren Wal­ter Mischel ef­ter att ha jäm­fört sitt marsh­mal‍ low­test från 1960-ta­let med and­ras upp­rep­ning­ar av testet på 1980- och 2000-ta­let. I det klas­sis­ka marsh­mal­low­testet pla‍ ce­ras barn i för­sko­le­ål­dern fram­för en god­sak, med löf­tet om yt­ter­li­ga­re nå­got sött om god­sa­ken lig­ger kvar på bor­det en stund se­na­re. När Mischel följ­de upp bar­nen ge­nom li­vet kun­de han se sam­band mel­lan testet och så­väl skol­re­sul­tat som fram­gång i vux­en­li­vet.

I den nya jäm­fö­rel­sen har Mischel och hans kol­le­ger sett att barn på 1980-ta­let kun­de vän­ta i snitt en mi‍ nut läng­re än på 1960-ta‍ let. På 2000-ta­let höll bar­nen ut he­la två mi­nu­ter läng­re. Det­ta mot­sä­ger de fles­ta vux­nas upp­fatt‍ ning – vil­ket fors­kar­na även mätt – att da­gens barn skul­le ha säm­re själv‍ kon­troll.

Som för­kla­ring till för‍ änd­ring­ar­na spe­ku­le­rar Mischel och hans kol­le­ger om bland an­nat bätt­re för‍ sko­le­pe­da­go­gik, för­äld­ra‍ skap som fo­ku­se­rar på bar­nens själv­stän­dig­het och po­si­ti­va ef­fek­ter av di­gi­ta­la me­di­er på barns men­ta­la för­må­gor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.