7 x Jo­nas Has­sen Khe­mi­ri

Modern Psykologi - - PERSONLIGT -

Född: 27 de­cem­ber 1978 i Stockholm. Bor: Stockholm.

Fa­milj: Sam­bo och två barn. Är: En av Sve­ri­ges mest upp­märk­sam­ma­de för­fat­ta­re un­der de se­nas­te åren, över­satt till fler än tju­go­fem språk. Har skri­vit ro­ma­ner, no­vel­ler, es­sä­er och dra­ma­tik. Till­sam­mans med Gabri­el­la Pichler skrev han ma­nus till den kri­ti­ker­ro­sa­de lång­fil­men Ama­tö­rer (2018).

Ak­tu­ell med: Pap­paklau­su­len (Al­bert Bon­ni­ers för­lag), en ro­man om att va­ra när- el­ler från­va­ran­de som för­äl­der.

Pri­ser i ur­val: Borås Tid­nings de­bu­tant­pris 2004, Tid­ning­en Vi:s lit­te­ra­tur­pris 2006,

Sve­ri­ges Ra­di­os Ro­man­pris 2007, Vil­lage Vo­ice Obie Award 2011, Ania­ra­pri­set 2013, Au­gust­pri­set 2015.

Bib­li­o­gra­fi: Ett öga rött 2003, Mon­te­co­re 2006, In­va­sion! 2008, Jag ring­er mi­na brö­der 2012, Allt jag in­te minns 2015, Pap­paklau­su­len 2018. Samt­li­ga ut­giv­na på Al­bert Bon­ni­ers

för­lag.

BELÖNAD Jo­nas Has­sen Khe­mi­ri är fler‍ fal­digt pri­sad och över­satt till 25 språk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.