Ned­räk­ning med för­hin­der

Modern Psykologi - - SMARTARE - – Ka­rin Ska­ger­berg

5-SEKUND‍ ERS‍‍REGELN MEL ROBBINS [MONDIAL]

Mel Robbins är coach, ent­re­pre­nör och en av värl­dens mest bo­ka­de kvinn­li­ga ta­la­re. I hem­lan­det USA är hon känd, men i Sve­ri­ge vet knap­past nå­gon vem hon är. Kanske är det ett pro­blem när hen­nes bok nu kom­mer på svens­ka.

Själv­hjälps­bo­ken, som fo­ku­se­rar på att räk­na ner­åt från fem för att få sa­ker gjor­da, är näm­li­gen in­te till­räck­ligt ma­tig för att stå på eg­na ben.

Vet man där­e­mot vem Mel Robbins är, har sett hen­nes Ted-talk och suk‍ tar ef­ter mer av sam­ma, så är det kul läs­ning.

Hen­nes re­gel för att mot­ver­ka tvi­vel, öka mo‍ ti­va­tio­nen och ska­pa nya va­nor – att räk­na 5-4-3-2-1 bak­läng­es och se­dan ”ba­ra gö­ra det” – är ett råd som kanske kan hjäl­pa vis­sa att kom­ma loss. Gott så. Men god­bi­tar­na i boken, in­te minst Mel Robbins egen histo­ria om att ta sig upp från bot­ten, ver­kar sna­rast ha att gö­ra med and­ra väl‍ eta­ble­ra­de fram­gångs­fak‍ to­rer, såsom go­da va­nor, kon­troll och att en för­änd‍ ring ge­ne­re­rar fle­ra.

Det lig­ger nä­ra till hands att tro att det sna­rast är så­dant som gjort att Mel Robbins en­ligt egen ut­sa­go ex­em­pel­vis bli­vit fri från sin ång­est, även om det­ta en gång ut­lös­tes av att hon räk­na­de ner från fem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.