Hur fun­kar be­slut?

Modern Psykologi - - FRÅGOR SVAR - – Gun­vor

Var­för gör man of­ta helt an­norlun­da än man be­stämt sig för att gö­ra? När man be­stämt sig för att föl­ja ett be­slut­sal­ter­na­tiv så har det fö­re­gåtts av en be­sluts­pro­cess. Den­na men­ta­la pro­cess är del­vis med­ve­ten och ibland helt omed­ve­ten. Van­li­gen ut­ses först i pro­ces­sen ett pre­li­mi­närt al­ter­na­tiv. Fak­ta och/el­ler vär­de­ring­ar till för­mån för det al­ter­na­ti­vet jäm­fört med and­ra al­ter­na­tiv ten­de­rar då att över­dri­vas och of­ta ökas den över­drif­ten för det pre­li­mi­nä­ra va­let un­der pro­ces­sen fram till be­slu­tet. Det­ta bland an­nat men in­te ute­slu­tan­de för att det slut­li­ga be­slu­tet ska stå sig mot even­tu­el­la hot mot ge­nom­fö­ran­det (som nya fak­ta el­ler käns­lor). I vär­de­ring­ar in­går även ex­em­pel­vis per­son­li­ga, emo­tio­nel­la, so­ci­a­la och etis­ka fak­to­rer.

Un­der ti­den från be­slut till ge­nom­fö­ran­de kan be­slu­tet ”le­va far­ligt” om det val­da al­ter­na­ti­vet in­te har vär­de­rats som till­räck­ligt myc­ket bätt­re än de bort­val­da al­ter­na­ti­ven. Då kan emo­tio­nel­la (”Jag tyc­ker ju i al­la fall om hen­ne/ho­nom”) el­ler rent fy­si­o­lo­gis­ka (”När jag nu ser cho­klad­ka­kan mås­te jag ha den”) im­pul­ser dy­ka upp, som di­rekt gör att jag in­te hand­lar som jag be­slu­tat.

Men det finns ock­så en sys­te­ma­tisk psy­ko­lo­gisk ef­fekt un­der ti­den fram till ge­nom­fö­ran­det av ett be­slut. Det sker re­la­ti­va för­änd­ring­ar i styr­kan av det val­da al­ter­na­ti­vets ne­ga­ti­va och po­si­ti­va aspek­ter. Ju när­ma­re i ti­den fram mot ge­nom­fö­ran­det av ett be­slut, desto star­ka­re blir de ne­ga­ti­va aspek­ter­na re­la­tivt de po­si­ti­va aspek­ter­na hos det val­da al­ter­na­ti­vet. Om in­te det val­da al­ter­na­ti­vet har fått en ”mar­gi­nal” mot ett an­nat som räc­ker för att mot­ver­ka den­na ef­fekt, så kan de ne­ga­ti­va aspek­ter­na växa sig allt­för star­ka så att jag gör nå­got an­nat än det jag be­slu­ta­de. Ola Sven­son, pro­fes­sor eme­ri­tus i psy­ko­lo­gi, Stock­holms uni­ver­si­tet

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.