UTBILDNINGSSTART I HÖST – ANSÖK NU!

BERGSTRÖMS UNDERVISNINGSDAGAR ÄR FRE­DAG–LÖR­DAG

Modern Psykologi - - ANNONS -

KBT steg 1, Grund­läg­gan­de psy­ko­te­ra­pi

”Klas­sisk” psy­ko­te­ra­pi ut­bild­ning mot­sva­ran­de 45 h p. Sök i god tid!

2 ÅR, 40 %, 46 NÄRVARODAGAR STOCKHOLM: 28–29 SEP 2018 MAL­MÖ: 22–23 FEB 2019

AHTU An­hö­rig­te­ra­peut

En allt­mer ef­ter­frå­gad di­plom­ut­bild­ning. De an­hö­ri­gas li­dan­de be­hö­ver eg­na spe­ci­a­lis­ter.

2 ÅR, 50 %, 18 NÄRVARODAGAR MAL­MÖ: 15–16 FEB 2019 STOCKHOLM: 20–21 SEP 2019

ATU Al­ko­hol- och drog­te­ra­peut

Di­plo­me­rad A-te­ra­peut är en kva­li­tets­ti­tel. In­ne­hål­ler bl a Match­ning, Ang­cop, Re­pro, KBT, 12-steg och ex­i­sten­ti­ell te­ra­pi. 3 ÅR, 50 %, 24 NÄRVARODAGAR MAL­MÖ: 28–29 SEP 2018

STOCKHOLM: 1–2 MARS 2019 GÖ­TE­BORG: 20–21 SEP 2019

T BU Tolv stegs be­hand­la­re

Pro­fes­sio­nel­la tolv stegs kun­ska­per för­be­hand­la­re. Lär dig hur du förmår and­ra att ta till sig och tilläm­pa de tolv ste­gen! Di­plom­ut­bild­ning. 2 ÅR, 50 %, 16 NÄRVARODAGAR MAL­MÖ: 28–29 SEP 2018

STOCKHOLM: 1–2 MARS 2019 GÖ­TE­BORG: 20–21 SEP 2019

På­bygg­nad för be­hand­la­re

Ar­be­tar du med miss­bruks­be­hand­ling/-te­ra­pi? För­dju­pa di­na kun­ska­per ut­an att gå vår treårs­ut­bild­ning! Go­da kun­ska­per vi­sar sig i go­da re­sul­tat! 14 DA­GAR UN­DER ETT ÅR GES SOM UPPDRAGSUTBILDNING ANPASSAS TILL ER VERK­SAM­HET

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.