BIL­DEN Kli­ma­tång­est.

Modern Psykologi - - INNEHÅLL - – Ka­rin Ska­ger­berg och Ma­ria Arnstad

Som­ma­rens vär­me­re­kord kan knap­past ha und­gått nå­gon. Ex­trem­vär­men sat­te fo­kus på kli­mat­för­änd­ring­ar­na och har fört fram en ny typ av ång­est i lju­set: kli­ma­tång­es­ten. Vi bju­der där­för på li­te kli­matpsy­ko­lo­gi som för­hopp­nings­vis kan mins­ka ång­es­ten och mo­ti­ve­ra till kli­mats­mart be­te­en­de.

MO­TI­VE­RAT RE­SO­NE­MANG

DU SLIP­PER VA­RA KLI­MATS­MART

Be­grep­pet mo­ti­va­ted re­a­so

ning be­skri­ver hur vi omed­ve­tet pro­ces­sar in­for­ma­tion så att vi kom­mer fram till vår re­dan för­ut­be­stäm­da slut­sats. Det mo­ti­ve­ra­de re­so­ne­mang­et har iakt­ta­gits in­te minst bland per­so­ner som vill rätt­fär­di­ga si­na kanske in­te helt smar­ta kli­mat‍

be­te­en­den.

OK MED OJÄMLIKHET

DÅ ÄR DET L ÄTTARE ATT FÖRNEKA

Det är främst fat­ti­ga och kom­man­de ge­ne­ra­tio­ner som på­ver­kas av kli­mat­för­änd­ring­ar­na. Med tan­ke på att den ri­ka livssti­len pri­märt har or­sa­kat för­änd­ring­ar­na, är det de minst skyl­di­ga som drab­bas mest. Om man hör till den ri­ka­re de­len av mänsk­lig­he­ten och in­te ser so­ci­a­la orätt­vi­sor som ett pro­blem kan det där­för va­ra lät­ta­re att ig­no­re­ra kli­mat­forsk­ning­ens re­sul­tat. Det skri­ver psy­ko­lo­gi­fors­ka­ren Kirsti Jyl­hä om si­na stu­di­er i äm­net, i Mo­dern

Psy­ko­lo­gi 9/2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.