Slu­ta bry dig!

Modern Psykologi - - INTRO -

Nå­got av det bäs­ta med att åren går är att man bryr sig mind­re. Och då me­nar jag in­te kli‍ ma­tet, som jag hop­pas att al­la bryr sig mer om för var­je dag. Det jag syf­tar på är att man med ökan­de ål­der bryr sig allt mind­re om hur and­ra ser på en själv. Sak­ta men sä­kert krac­ke­le­rar il­lu­sio­nen om att det eg­na ja­get är uni­ver­sums cent­rum. Om­giv­ning­en är för det mesta in­te sär­skilt upp­ta­gen av den där lunch­fläc­ken på skjor­tan el­ler att du sta­ka­de dig vid drag­ning­en in­för kol­le­ger­na. De and­ra har näm­li­gen fullt upp med sitt. Ha­de mitt 46-åri­ga jag sagt det här till mitt 16-åri­ga jag ha­de han sä­kert av­bru­tit halv­vägs med en motre­plik full av ung­do­mens svart­vi­ta tvär­sä­ker­het. Se­dan ha­de ton­år­sja­get skyn­dat iväg till sko­lan för än­nu en dag un­der en själv­cen­tre­rad spot­light på full ef­fekt.

Det sägs att ”youth is was­ted on the young”. Om man vän­der på per­spek­ti­vet kan man se hur mäng­der av livsvis­dom dag­li­gen förs­lö­sas på al­la som re­dan pas­se­rat den där hek­tis­ka ung­do­men, då man be­hö­ver go­da råd som mest. Är det in­te märk­ligt att den sto­ra bi­o­gra­fi‍ slu­kar­ål­dern tycks in­trä­da först i me­del‍‍ål­dern? Då är det ju i många fall för sent att lä­ra sig nå­got av Pat­ti Smit­hs, Winston Chur­chills el­ler Ste­ve Jobs väg till fram­gång och me­ning i li­vet. I det per­spek­ti­vet är bio‍ gra­fi­er en gen­re som bor­de kon­su­me­ras främst av 20-åring­ar.

För att för­med­la livsvis­dom till bå­de unga och gam­la har den ame­ri­kans­ka ve‍ ten­skaps­jour­na­lis­ten Je­na Pin­cott på si­dan 26 sam­lat livs­råd som bå­de forsk­ning och ett visst mått av er­fa­ren­het ger stöd för. Utö­ver psy­ko‍ lo­gis­ka fe­no­men som just ego­cent­risk bi­as och spot­lightef­fek­ten tar hon upp allt ifrån kons­ten att han­te­ra ett ne­der­lag till hur du bäst od­lar din in­re mo­ti­va­tion.

För dig som in­te tyc­ker att da­gens psy­ko­lo­gi‍fors­ka­re har nog att kom­ma med så kan du all­tid gå till de gam­la gre­ker­na. På si­dan 50 för­kla­rar le­dar‍ skaps­fors­ka­ren Carin Eriks­son Lind­vall hur an­ti­kens sto­i­ker kan ge oss ett häl­so‍ sam­ma­re per­pek­tiv på vad som spe­lar roll, in­te minst i ar­bets­li­vet.

Och du som fort­fa­ran­de blir röd i an­sik­tet när du gjort nå­got ge­nant: Läs psy­ko­lo­gen Ka­rin Jo­hans­sons un­der­sök‍ ning av rod­na­dens psy­ko­lo­gi på si­dan 60. Som du kan se re­dan på näs­ta si­da så fick ar­ti­kel­skri­van­det hen­ne att bry sig li­te mind­re om vad and­ra tyc­ker och tän­ker när kin­der­na blos­sar.

På si­dan 10 och 16 kan

APROPÅ KLI­MA­TET: du lä­sa om var­för det är så lätt att bry sig i tan­ken, men så svårt i prak­ti­ken. Och var­för det är al­las vårt an­svar att ta oss över de kli­matpsy­ko­lo­gis­ka hind­ren. Jo­nas Matts­son är chefre­dak­tör för Mo­dern Psy­ko­lo­gi.

Mäng­der av vis­dom slö­sas på al­la som re­dan pas­se­rat ung‍domen

EF­TER­KLOK Det är synd att vis­do­men of­ta kom­mer så sent i li­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.