Je­na Pin­cott

Modern Psykologi - - REDAKTION -

Ve­ten­skaps­jour­na­lis­ten Je­na Pin­cott har skri­vit fle­ra böc­ker och bor i New York med sin man och två dött­rar. Hon har skri­vit om psy­ko­lo­gi för NPR, The Huf­fing­ton Post och

Psycho­lo­gy To­day. Från den sist­nämn­da pub­li­ka­io­nen är ar­ti­keln om livsvis­do­mar på si­dan 26 häm­tad. Je­na sä­ger sig själv an­vän­da nå­gon av de psy­ko­lo­gis­ka in­sik­ter­na hon fick när hon skrev den var­je dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.