Or­det: An­ti­so­ci­alt do­mi­nans­be­te­en­de

Modern Psykologi - - INSIKT -

An­ti­so­ci­alt do­mi­nans­be­te­en­de är Stock­holmsmo­de­ra­ter­nas be­näm­ning på gäng som stör och skräm­mer bort and­ra be­sö­ka­re från all­män­na plat­ser. Det hand­lar i förs­ta hand om unga män som kan ta över till ex­em­pel bib­li­o­tek och torg ge­nom att be­te sig hot­fullt. För att öka trygg­he­ten vill Mo­de­ra­ter­na ge po­li­sen möj­lig­he­ter att in­gri­pa mot så­dant be­te­en­de. En­ligt kri­ti­ker har dock po­li­sen re­dan så­da­na be­fo­gen­he­ter. – An­ders Svensson

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.